ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಹನ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನೌಕಾ ದಳದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುಘೋಷ್, ಸಿಂಧುರಕ್ಷಕ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಜರ್ಮನ್ ಯು.ಸಿ.೧ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ