ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ - ಸಾಂಖ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ ; ೨೪ ತತ್ವಗಳ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ - ಸಾಂಖ್ಯ ದಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಲು ತಲೆ ಬರೆಹ ಬದಲಿಸಬೇಕು ; ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ / Bschandrasgr ೧೨:೪೬, ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ (UTC) /ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯ - ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ -ಸಾಗರ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, -ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು, ಬದಲಾಯಿಸಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಲಹೆ ಟೈಪು ಮಾಡಿ ;ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯ - ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ -ಸಾಗರ-Bschandrasgr ೧೧:೧೧, ೧೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ (UTC)

Return to "ಸಾಂಖ್ಯ" page.