ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ
Gthumb.svg
ಈ ಲೇಖನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೆ.
Return to "ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್" page.