ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

  • For United Nations has a translated term in Kannada, "ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ". So, transliteration of the United Nation like ಯುನೈಟೆಡ್‌ ನೇಷನ್ಸ್‌ is not necessary.
  • Its not ಹೇಗ್ಯು. That should be ಹೇಗ್‌‌ where 'International Court of Justice' is located.
  • Its main functions are to settle legal disputes submitted to it by states and to give advisory opinions - Here the word "States" indicates "Sovereign States" which means "ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" not "ರಾಜ್ಯಗಳು". Please do correction.
  • Source Text is : Its main functions are to settle legal disputes submitted to it by states and to give advisory opinions on legal questions submitted to it by duly authorized international organs, agencies, and the UN General Assembly

Your Translation is: ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೆ,ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ;ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ದೇಶಗಳ ಕಾನೂನು ಮೊಕದ್ದಮೆ,ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.

But Correct translation of this is: ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ, ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. (Here, "UN General Assembly" doesn't mean "ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್‌ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ". It actually means, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆ. Please, be conscious while you translate such things)

  • Source Text is : Established in 1945 by the UN Charter,

Your Translation is : ಇದು 1945 ರಲ್ಲಿ UN ಚಾರ್ಟರ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (Here "Charter" Means "The fundamental Treaty of the UN. So, it can be translated as ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಇದು 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು)

  • Source Text: People's Republic of China

Your Translation: ಚೈನಾದ ಜನರ ಗಣತಂತ್ರ** (It need not to be translated as it is a name of the Country. It can be, "ಪೀಪಲ್ಸ್‌ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಆಫ್‌ ಚೈನಾ")

Return to "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ" page.