ಚದರ ಕಿ.ಮಿ. ಅಥವಾ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲದ ಅಳತೆಯ ಘಟಕ. ಇದನ್ನು km2 ಎಂದು ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್

   * ೧,೦೦೦,೦೦೦ ಚದರ ಮೀಟರ್ 
   * ೧೦೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್
   * ೦.೩೮೬೧೦೨ ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು 
   * ೨೪೭.೧೦೫೩೮೧  ಎಕರೆ 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ