ಖಗೊಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀಗೂಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ :ಗ್ರಹಗಳು,ನಕ್ಶತ್ರಗಳು,ಸೌರಮ೦ಡಲ,ಇತ್ಯಾದಿ