ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೦೦೦೦೦೦ (10000000)

೧೦೦೦೦೦೦೦
10000000
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೋಟಿ&oldid=640084" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ