ಕೆಲ್ವಿನ್ ಉಷ್ಣತೆಯ ಉಷ್ಣಗತೀಯ ಮಾನಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ.ಏಳು ಮೂಲ ಏಕಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.ಇದರ ಸಂಕೇತ K.ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ -೨೭೩.೧೬ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸನ್ನು ೦ ಕೆಲ್ವಿನ್ (೦K) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎರಡೂ ಮಾನಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಒಂದೇ.ಈ ಮಾನಕಕ್ಕೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Lord Kelvin, the namesake of the unit
ಎರಡೂ ಮಾನಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಕ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  • Bureau International des Poids et Mesures (2006). "The International System of Units (SI) Brochure" (PDF). 8th Edition. International Committee for Weights and Measures. Retrieved 2008-02-06. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)