ಕೆಲ್ವಿನ್ ಉಷ್ಣತೆಯ ಉಷ್ಣಗತೀಯ ಮಾನಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ.ಏಳು ಮೂಲ ಏಕಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.ಇದರ ಸಂಕೇತ K.ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ -೨೭೩.೧೬ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸನ್ನು ೦ ಕೆಲ್ವಿನ್ (೦K) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಎರಡೂ ಮಾನಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಒಂದೇ.ಈ ಮಾನಕಕ್ಕೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೌರವಾರ್ಥ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Lord Kelvin, the namesake of the unit
ಎರಡೂ ಮಾನಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಕ.

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • Bureau International des Poids et Mesures (2006). "The International System of Units (SI) Brochure" (PDF). 8th Edition. International Committee for Weights and Measures. Retrieved 2008-02-06. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)