ಊದಾ ಕಾಡು ಕೋಳಿ

(ಕೆಂಪು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
Red Junglefowl
Gallus gallus -Kaziranga National Park, Assam, India-8.jpg
A male (left) and two females at Kaziranga National Park, Assam, India
Conservation status
Egg fossil classification
Kingdom:
Animalia
Phylum:
Chordata
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
G. gallus
Binomial nomenclature
Gallus gallus
(Linnaeus, 1758)
Gallus gallus map.jpg
Red Junglefowl range
  1. http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/full/141319/0