ಕಾರ್ಡೇಟ್
ಕಾಲಮಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಮುಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ – ಪ್ರಸಕ್ತ
Pristella maxillaris.jpg
An 'X-ray fish' (Pristella tetra), its translucent body making visible the nerve cord that defines the chordates
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಯುಕಾರ್ಯೊಟ್
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಪ್ರಾಣಿ
Subkingdom: ಯುಮೆಟಾಜೊವ
ಸೂಪರ್‌‌ವಂಶ: ಡ್ಯುಟೆರೊಸ್ಟೋಮಿಯ
(unranked): ಬೈಲ್ಯಾಟೇರಿಯ
ವಂಶ: ಕಾರ್ಡೇಟ
ವಿಲಿಯಮ್ ಬೇಟ್ಸನ್, 1885

ಕಾರ್ಡೇಟ್‌ಗಳು (ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ) ಕಶೇರುಕಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೋಟಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಪೊಳ್ಳಾದ ಹಿಂಬದಿಯ ನರ ರಜ್ಜು, ಗ್ರಸನಕೂಪದ ಸೀಳುಗಳು, ಒಂದು ಅಂತಃಗ್ರಸನಕೂಪ ಪದರ, ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ.