ಕಾರಕಮ್ ಮರುಭೂಮಿ

ಕಾರಕಮ್ ಮರುಭೂಮಿಮಧ್ಯ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲುರುವ ಮರುಭೂಮಿ. ಇದು ತುರ್ಕ್‍ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶದ ಸುಮಾರು ೭೦ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Karakum by NASA World Wind

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ