ಕಾಮಸೂತ್ರ ವಾತ್ಸಾಯನನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಲೈಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೃತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯ. ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೇರಿಸಲಾದ ಅನುಷ್ಟುಭ ಕಾವ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿ ಪೂ ಮೂರನೆ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ .. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇದೆ .. ವಾತ್ಸಾಯನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಎಂದೆ ನಂಬಲಾಗಿದೆ .. ಕಾರಣ ಆತನ ಹೆಸರು ಈ ಕೃತಿಯ ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ