ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  1. ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಂಕಿ - ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು
  2. ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ - ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು (ಚಲನಚಿತ್ರ)