ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ


ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾಟಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಮ.ಸಂ ನಾಟಕ ಬರೆದವರು
ಷಾಪುರದ ಸೀನಿಂಗಿ-ಸತ್ಯ ಬಿ.ಸುರೇಶ