ಒಲವು ಮೂಡಿದಾಗ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಒಲವು ಮೂಡಿದಾಗ
ಒಲವು ಮೂಡಿದಾಗ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಮೋಹನ್ ಶರ್ಮ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಆರ್.ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪