ಎಣ್ಣೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಎಣ್ಣೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ.

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಣ್ಣೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಾದ ಮೋನ ಲಿಸ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ