ಉಪದೇಶ ಸಾರ (ಪುಸ್ತಕ)

ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕೆಲವೇ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥ ಉಪದೇಶ ಸಾರ. ಮೂಲ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಉಳ್ಳದ್ದು ನಾರ್ಪುದು' ಎಂದಿದೆ

ಉಪದೇಶ ಸಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪದೇಶ ಸಾರ ೩೦ ಸೂತ್ರಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕರ್ತುರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಫಲಮ್ | 
ಕರ್ಮ ಕಿಂ ಪರಂ ಕರ್ಮ ತಜ್ಜಡಮ್ ||೧||
ಕೃತಿಮಹೋದಧೌ ಪತನಕಾರಣಮ್ | 
ಫಲಮಶಾಶ್ವತಂ ಗತಿನಿರೋಧಕಮ್ ||೨||
ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತಂ ನೇಚ್ಛಯಾ ಕೃತಮ್ | 
ಚಿತ್ತಶೋಧಕಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಮ್ ||೩||
ಕಾಯವಾಙ್ಮನಃ ಕಾರ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | 
ಪೂಜನಂ ಜಪಶ್ಚಿನ್ತನಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||೪||
ಜಗತ ಈಶಧೀಯುಕ್ತಸೇವನಮ್ | 
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃದ್ದೇವಪೂಜನಮ್ ||೫||
ಉತ್ತಮಸ್ತವಾದುಚ್ಚಮನ್ದತಃ | 
ಚಿತ್ತಜಂ ಜಪಧ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್ ||೬||
ಆಜ್ಯಧಾರಯಾ ಸ್ರೋತಸಾ ಸಮಮ್ | 
ಸರಲಚಿನ್ತನಂ ವಿರಲತಃ ಪರಮ್ ||೭||
ಭೇದಭಾವನಾತ್ಸೋಽಹಮಿತ್ಯಸೌ | 
ಭಾವನಾಽಭಿದಾ ಪಾವನೀ ಮತಾ ||೮||
ಭಾವಶೂನ್ಯಸದ್ಭಾವಸುಸ್ಥಿತಿಃ | 
ಭಾವನಾಬಲಾದ್ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮಾ ||೯||
ಹೃತ್ಸ್ಥಲೇ ಮನಃ ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಕ್ರಿಯಾ | 
ಭಕ್ತಿಯೋಗಬೋಧಾಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ||೧೦||
ವಾಯುರೋಧನಾಲ್ಲೀಯತೇ ಮನಃ | 
ಜಾಲಪಕ್ಷಿವದ್ರೋಧಸಾಧನಮ್ ||೧೧||
ಚಿತ್ತವಾಯವಶ್ಚಿತ್ಕ್ರಿಯಾಯುತಾಃ | 
ಶಾಖಯೋರ್ದ್ವಯೀ ಶಕ್ತಿಮೂಲಕಾ ||೧೨||

ಲಯವಿನಾಶನೇ ಉಭಯರೋಧನೇ | 
ಲಯಗತಂ ಪುನರ್ಭವತಿ ನೋ ಮೃತಮ್ ||೧೩||
ಪ್ರಾಣಬನ್ಧನಾಲ್ಲೀನಮಾನಸಮ್ | 
ಏಕಚಿನ್ತನಾನ್ನಾಶಮೇತ್ಯದಃ ||೧೪||
ನಷ್ಟಮಾನಸೋತ್ಕೃಷ್ಟಯೋಗಿನಃ | 
ಕೃತ್ಯಮಸ್ತಿ ಕಿಂ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಂ ಯತಃ ||೧೫||
ದೃಶ್ಯವಾರಿತಂ ಚಿತ್ತಮಾತ್ಮನಃ | 
ಚಿತ್ತ್ವದರ್ಶನಂ ತತ್ತ್ವದರ್ಶನಮ್ ||೧೬||
ಮಾನಸಂ ತು ಕಿಂ ಮಾರ್ಗಣೇ ಕೃತೇ | 
ನೈವ ಮಾನಸಂ ಮಾರ್ಗ ಆರ್ಜವಾತ್ ||೧೭||
ವೃತ್ತಯಸ್ತ್ವಹಂ ವೃತ್ತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ | 
ವೃತ್ತಯೋ ಮನೋ ವಿದ್ಧ್ಯಹಂ ಮನಃ ||೧೮||
ಅಹಮಯಂ ಕುತೋ ಭವತಿ ಚಿನ್ವತಃ | 
ಅಯಿ ಪತತ್ಯಹಂ ನಿಜವಿಚಾರಣಮ್ ||೧೯||
ಅಹಮಿ ನಾಶಭಾಜ್ಯಹಮಹಂತಯಾ | 
ಸ್ಫುರತಿ ಹೃತ್ಸ್ವಯಂ ಪರಮಪೂರ್ಣಸತ್ ||೨೦||
ಇದಮಹಂಪದಾಭಿಖ್ಯಮನ್ವಹಮ್ | 
ಅಹಮಿ ಲೀನಕೇಽಪ್ಯಲಯಸತ್ತಯಾ ||೨೧||
ವಿಗ್ರಹೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಧೀತಮಃ | 
ನಾಹಮೇಕಸತ್ತಜ್ಜಡಂ ಹ್ಯಸತ್ ||೨೨||
ಸತ್ತ್ವಭಾಸಿಕಾ ಚಿತ್ಕ್ವ ವೇತರಾ | 
ಸತ್ತಯಾ ಹಿ ಚಿಚ್ಚಿತ್ತಯಾ ಹ್ಯಹಮ್ ||೨೩||
ಈಶಜೀವಯೋರ್ವೇಷಧೀಭಿದಾ | 
ಸತ್ಸ್ವಭಾವತೋ ವಸ್ತು ಕೇವಲಮ್ ||೨೪||
ವೇಷಹಾನತಃ ಸ್ವಾತ್ಮದರ್ಶನಮ್ | 
ಈಶದರ್ಶನಂ ಸ್ವಾತ್ಮರೂಪತಃ ||೨೫||
ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮದರ್ಶನಮ್ | 
ಆತ್ಮನಿರ್ದ್ವಯಾದಾತ್ಮನಿಷ್ಠತಾ ||೨೬||
ಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಾಽಜ್ಞಾನಹೀನಚಿತ್ | 
ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತುಮನ್ತರಮ್ ||೨೭||
ಕಿಂ ಸ್ವರೂಪಮಿತ್ಯಾತ್ಮದರ್ಶನೇ | 
ಅವ್ಯಯಾಭವಾಪೂರ್ಣಚಿತ್ಸುಖಮ್ ||೨೮||
ಬನ್ಧಮುಕ್ತ್ಯತೀತಂ ಪರಂ ಸುಖಮ್ | 
ವಿನ್ದತೀಹ ಜೀವಸ್ತು ದೈವಿಕಃ ||೨೯||
ಅಹಮಪೇತಕಂ ನಿಜವಿಭಾನಕಮ್ | 
ಮಹದಿದಂ ತಪೋ ರಮಣವಾಗಿಯಮ್ ||೩೦||

ಆಧಾರಸಂಪಾದಿಸಿ

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B0%E0%B2%AE%E0%B2%A3_%E0%B2%AE%E0%B2%B9%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%BF http://sanskritdocuments.org/all_unic/upadeshasArabhAShyam_sa.html