ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ
ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ
ನಿರ್ದೇಶನಸಭಾಪತಿ ದೇವರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕದೇವರ್ ಫಿಲಂಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಲ್ಪನಾ
ಸಂಗೀತಆರ್.ರತ್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೬
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದೇವರ್ ಫಿಲಂಸ್