ಆಯುಧ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಆಯುಧ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಆಯುಧ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸಿತಾರ ರಾಕ್‍ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಜಯಶಾಂತಿ