ಜರ್ಮನಿಯ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್‌ರವರು ೧೮೫೯ರ ಜೂನ್ ೧೧ರಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಬ್ರೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೋಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ರೊಕ್ಲಾದಲ್ಲಿ) ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್‌ರವರು ೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ಅವಕೆಂಪು ರೋಹಿತಮಾಪಕವನ್ನು (infrared spectrometer) ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ಅವಕೆಂಪು ಪ್ರದೇಶದ ತರಂಗದೂರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಆ ಮಾಪಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.[೧] ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್‌ರವರು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಗಳ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾದವು. ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್‌ರವರು ೧೯೧೭ರ ಜೂನ್ ೨೮ರಂದು ಬ್ರೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಅರ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್
ಜನ್ಮನಾಮ
ಅರ್ನ್‌ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಗ್‌ಷೈಮ್

೧೧ ಜೂನ್ ೧೮೫೯
ಜರ್ಮನಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಜರ್ಮನಿ

ಉಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ