ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಂತಃಕಲಹ

ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಂತಃಕಲಹ

ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಲಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ: Confederate prisoners at Gettysburg; Battle of Fort Hindman, Arkansas; Rosecrans at Stones River, Tennessee
ಕಾಲ: ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨, ೧೮೬೧ಏಪ್ರಿಲ್ ೯, ೧೮೬೫
ಸ್ಥಳ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ
ಪರಿಣಾಮ: Union victory; Reconstruction; ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಕಾರಣ(ಗಳು): Confederate attack on Fort Sumter
ಕದನಕಾರರು
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ (Union) Confederate States of America (Confederacy)
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು
ಅಬ್ರಹಮ್ ಲಿಂಕನ್,
ಯುಲಿಸಸ್ ಎಸ್. ಗ್ರಾಂಟ್
ಜೆಫರ್‍ಸನ್ ಡೇವಿಸ್,
ರಾಬರ್ಟ್ ಇ. ಲೀ
ಬಲ
೨,೨೦೦,೦೦೦ ೧,೦೬೪,೦೦೦
ಮೃತರು ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು
೧೧೦,೦೦೦ (ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೃತರು),
೩೬೦,೦೦೦ ಒಟ್ಟು ಸಾವು,
೨೭೫,೨೦೦ ಗಾಯಾಳುಗಳು
೯೩,೦೦೦ (ಕದನದಲ್ಲಿ ಮೃತರು),
೩೫೮,೦೦೦ ಒಟ್ಟು ಸಾವು,
೧೩೭,೦೦೦+ ಗಾಯಾಳುಗಳು