ಅನಾಫೇಸ್
ಅನಾಫೇಸ್

ಅನಾಫೇಸ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನಾಫೇಸ್ ಕೋಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಜೀವಕೋಶದ ಬೀಜಕಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತು ನಕಲು ಅನುವಂಶಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಿಯೆ. ಅನಾಫೇಸ್ ಪ್ರರ೦ಭವಾಗುವುದಕೆ ಮೊದಲು, ಸೊದರಿ ಕ್ರೂಮೆಟಿನಳನು ಎಂಬ ಮರುರೂಪಗೂಳುತ್ತದೆ ವಣತ೦ತುಗಳ ಸಮಭಾಜಕದ ಸಮತಳವು ಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶದ ಸಮಭಾಕ ರೇಖೆಯ ಒಟೂಗುಡಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ ಗಳು ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಗಳು ಜೋಡಿ ಒಂದೇ, ಸ್ವತ೦ತ್ರ ವಣೃತಂತುಗಳು ಬರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ.ಅನಾಫೇಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಣ್ರತ೦ತುಗಳು ಅನುಕೋಶ ವಿಭಜಕ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಎಂಬ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಶ ವಿಭಜಕ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಉದ್ದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಗಳು, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ ತಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರೊಮೆಯರ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಂತರ ವಣರತ೦ತುಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಅನಾಫೇಸ್ ವಿರುದ್ದ ದ್ರುವ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಎಳೆಯಲಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ವಣೃತಂತುಗಳ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕೋಶ ಐದನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ,ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ.[೧]

ಆನಾಫೇಸ್ ವಿಧಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

•ಆನಾಫೇಸ್-೧ •ಅನಾಫೇಸ್-೨

ಅನಾಫೇಸ್
 
ಅನಾಫೇಸ್

ಆನಾಫೇಸ್ ೧: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಬೈವಲೆನ್ಟ್ ಕ್ರೊಮೊಸೊಮಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ವಿರುದ್ದ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ.ಆಗ ಅನಾಫೇಸ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಅನಾಫೇಸ್ ೧ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರೊಮಿಯರ್ಗಳು ಉಳಿದು ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಸುತ್ತದೆ.ಕೋಶವಿಭಜನೆ ಹಾಗು ಅರೆವಿದಳನದ(ಮಿಯಾಸಿಸ್) ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಟಿನ್ಗಳ ಅರೆವಿದನಳದ ಮೆಟಾವಸ್ತೆಯ ನಂತರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ‎ ಅನಫೇಸ್ ೨: ಅನಫೇಸ್ ೨ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರೆವಿದಳನದ ಮೂರನೆಯ ಹಂತ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಖ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೋದರೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಜೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ನತಂತ್ರುಗಳ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಉಪಕರ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಯೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೈಟೋಸೊಮ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಲ್ಲ್ ಉದ್ದತೆ ಮಾಡಿ ದ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ..[೨]

ಅನಫೇಸ್ ೧ ಹಾಗು ಅನಫೇಸ್ ೨ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಸಂಪಾದಿಸಿ

೧) ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮತ್ತು ಅನಫೇಸ್ ೨ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜೋಡಿವರ್ಣ ತಂತುವಿನ ಸೆಲ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮತ್ತು ಅನಫೇಸ್ ೨ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ೨) ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಅನಫೇಸ್ ೨ ರಲ್ಲಿ, ಆದರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಲುವ ವರ್ನತಂತು ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳು ಜೋಡೀಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ರುಶ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫ಼ೈಬರ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ೩) ಅನಫೇಸ್ ಸದೃಶ ವರ್ಣತಂತುಗಳ (ಬೈವೇಲೆಂಟ್) ಮುಖ್ಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಬಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿರುದ್ಧ ದ್ರುವಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಣತಂತುವಿನ ಕ್ರೊಮೊಸೋಮ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೪) ಅನಫೇಸ್ ೧ ಮಧ್ಯ ಕಂಡದ ವಿಭಜಿಸುವ ಸೋದರೀ ಕ್ರೊಮಾಟಿಂಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಫೇಸ್ ೨ ರಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ೫) ಅನಫೇಸ್ ೨ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋದರಿ ಕ್ರೊಮಾಟಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನಫೇಸ್ ೧ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲುವ ವರ್ಣತಂತು ಪ್ರತಿ ಮಗಳು ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ೬) ಅನಫೇಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅನಫೇಸ್ ೧ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೇ ಅನಫೇಸ್ ೨ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಅನಫೇಸ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

೧.http://dwb.unl.edu/teacher/nsf/c10/c10links/biology.about.com/library/weekly/aa081000a.htm ೨.http://www.macroevolution.net/anaphase-ii.html

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "ಅನಾಫೇಸ್".
  2. "ಅನಾಫೇಸ್".
"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅನಾಫೇಸ್&oldid=924723" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ