ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೫

ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೪

ಜನನ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಜನನ (೧೫೪೨)

ಮರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ