ಇವರು ನವರು. ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು,ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ .