ಅಂಗಾರ ಪದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು:

  • ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸೈಬೀರಿಯದಲ್ಲಿ) ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಂಗಾರ
  • ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಅಥವಾ ಇತರ ಇಂಗಾಲ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದಿಲಾದ ಬೆಂಬೂದಿ
  • ಇಂಗಾಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಡೆದ, ಒಂದು ತಿಳಿಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೇಷವಾದ ಇದ್ದಿಲು
  • ದೇವರ ಧೂಪಾರತಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಕರಿಯ ಊರ್ದ್ವ ರೇಖೆ"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಗಾರ&oldid=607249" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ