ಸರ್ದರ್ ವಲ್ಲಭ್ಭೈ ಪತೆಲ್ ಅವರು ೩೧ ಒಚ್ತೊಬೆರ್ ೧೮೭೫ ರಲಿ ಗುಜರತ್ನನಲೆ ಜನಸೆದರು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೮೭೫&oldid=730651" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ