ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ.

Raghavendra Raj Kumar lead role thuse film