ನಾನು ಸಿರಿವಂತ್ ಆರ್.ಎಸ್. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನಿ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಮಾಗಡಿ.

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India