ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್, ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.

ಕ್ಜ್


Mangalore beach.jpg ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.