ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾವನ.ಕೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ...

Indian School.pngThis user is a member of WikiProject Education in India