===ಶೀರ್ಷಿಕೆ=== ೧ ಕಾದಂಬರಿಗಳು

 1. ಭೀಮಕಾಯ # ಧರ್ಮಶ್ರೀ (೧೯೬೧)
 2. ದೂರ ಸರಿದರು- (೧೯೬೨)
 3. ಮತದಾನ- (೧೯೬೫)
 4. ವಂಶವೃಕ್ಷ- (೧೯೬೫)
 5. ಜಲಪಾತ- (೧೯೬೭)
 6. ನಾಯಿ ನೆರಳು- (೧೯೬೮)
 7. ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ-(೧೯೬೮)
 8. . ಗೃಹಭಂಗ-(೧೯೭೦)
 9. ನಿರಾಕರಣ-(೧೯೭೧)
 10. ಗ್ರಹಣ -(೧೯೭೨)


===ಶೀರ್ಷಿಕೆ=== ೨

 1. ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
# ವಂಶವೃಕ್ಷ - ೧೯೭೨
# ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ - ೧೯೭೭
# ಮತದಾನ - ೨೦೦೧
# ನಾಯಿ ನೆರಳು - ೨೦೦೬

===ಶೀರ್ಷಿಕೆ==೩

 1. ಟಿ.ವಿ. ಧಾರಾವಾಹಿ
 2. ಗೃಹಭಂಗ
 3. ದಾಟು (ಹಿಂದಿ)

===ಶೀರ್ಷಿಕೆ==೪ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ (೧೯೬೬) - ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರಬಂಧ
 2. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ (೧೯೬೭)
 3. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಥಾವಸ್ತು (೧೯೬೯)