<<ಆಕಾಶವಾಣಿ>>

ಮನುಶ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ನಾನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು.ಹೊಸ ಯ೦ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಮನುಶ್ಯನು ಕಾರಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವನು.ಸಾವಿರಾರು ಕೂಲಿಕಾರರು ಒ೦ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯ೦ತ್ರ ಒ೦ದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು.ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಲ೦ಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್,ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮು೦ತಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ೦ಗೀತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ,ಭಾಶಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ೦ಗೀತಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮ೦ತರ ಸೊತ್ತಾಗಿತ್ತು .ಈ ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಭಾಶಣಗಳನ್ನು ಸ೦ಗೀತವನ್ನು ಏನೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಕೇಳಬಲ್ಲನು .ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಡುಕಿದವನು ಇಟಲಿಯ ಸುಪ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ನಾನಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಎ೦ಬುವನು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತ೦ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ೦ದೇಶ ಇವನು ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟಿಸಿದನು.ಮು೦ದೆ ಇವನ ಸಹಾಯದಿ೦ದಲೇ ವೈಜ್ನಾನಿಕರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇ೦ದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮನೋರ೦ಜನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಸ೦ಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು.ಸಾಹಿತಿಗಳ,ವಿಧ್ವಾ೦ಸರ,ವಿಜ್ನಾನಿಗಳ ಭಾಶಣವನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮುಖಾ೦ತರ ಕೇಳಬಹುದು.ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಜ್ನಾನ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಾಧನವೆ೦ದು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮುಖಾ೦ತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು.ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಇದರಿ೦ದ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.