ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌಖಿಕ ಅಥವ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಃ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸಿವರ್ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಆಗಿದೆ. ಸಂವಹನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂವಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಯೋಜನೆ, ಸಂಘಟನಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ ಮಾಹಿತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಒಳಗೊಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ಯಮ ಸಮುದಾಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ, ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಆ ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂವಹನ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮದಲೆಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ ಕಾಗದದ ಕೆಲಸ, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ ಸೆಲ್ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಈ-ಮೇಲ್, ಉಪಗ್ರಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ.

ಸಂವಹನ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನದ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ಸಮಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂವಹನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನುಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣ.

ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ:

 1. ಸನ್ನಿವೇಶ - ಸಂವಹನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಂವಹನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ.
 2. ಕಳುಹಿಸಿದವರ / ಎನ್ಕೋಡರ್ - ಕಳುಹಿಸುವವರ / ಎನ್ಕೋಡರ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಳುಹಿಸುವವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು (ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ AIDS) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೌಕರರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವುದು. ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿಧಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿವೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ.
 3. ಸಂದೇಶ - ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಸಂವಹನ ಬಯಸಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ. ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
 4. ಮಾಧ್ಯಮ - ಸಾಧಾರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು / ವಿನಿಮಯ ರವಾನಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರ ಬೇರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಇರಬಹುದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರಿಸಬೇಕು. ಸಂವಹನದ ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿವೆ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ. ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಂವಹನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಬರೆದ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪು ಆಗಲೇ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌಖಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಜನರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
 5. ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಪುರಸ್ಕೃತರು / ಡಿಕೋಡರ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು / ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ / ಗುರಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಡಿಕೋಡರ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದವಿ ಇಂತಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಜ್ಞಾನ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮತ್ತು ಡಿಕೋಡರ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕೋಡರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
 6. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ - ಇದು ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಅನುಮತಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಕೋಡರ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಸಹಾಯ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (, ದುಃಖ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ) (ಪದಗಳ ಮೂಲಕ) ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಪದರಹಿತ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮೆಮೊಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಹನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಇವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ (ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ) ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮೇಲೆ. ನೌಕರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ತಂಡಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬದಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್.ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಹುದು.
 2. ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾಹಿತಿ ಪೂಲ್ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಇದು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಮರೆತು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಬೇರೆ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
 3. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಆಲಿಸಲು, ಆದರೆ ಕೇಳಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಒಂದು "ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್" ಸೈನ್ ಗಮನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂಥದೊಂದು ಸೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ನಗರದ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ವೇಳೆ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ತನ್ನ ಕಾಗದ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಉನ್ನತ ಅವರು ಹೇಳುವ ಯಾವ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇದು ಅಧೀನ ನಿರಾಶೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 4. ಸಮಯದ ಒತ್ತಡ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವೈಫಲ್ಯ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೊಂದಿವೆ. ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಹನ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.
 5. ಗಮನ ಭಂಗ / ಶಬ್ದ: ಸಂವಹನ ಸಹ ಗೊಂದಲ ಶಬ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಗೊಂದಲ ಸಹ ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಮಿಂಚು, ಅಹಿತಕರ ಕುಳಿತು,, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕೊಠಡಿ ಸಂವಹನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಭಾಷಿಕರು ಬಳಕೆ ಸಂವಹನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 6. ಭಾವನೆಗಳು: ಸಮಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಹನ ಪರಿಣಾಮ. ರಿಸೀವರ್ ಸಂವಹನ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ.
 7. ಸಂಕೀರ್ಣತೆ: ಗ್ರೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾನುಗತ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ), ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
 8. ಬಡವ ಧಾರಣ: ಮಾನವ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾಗಿರಲಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಗಮನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಈ ಸಂವಹನ ಸ್ಥಗಿತ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು:

 • ಸಂವಹನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಲ್ಲ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
 • ಸಂವಹನ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ-ಮಾಹಿತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ತಮ ವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರನ ವರ್ತನೆಗಳು ಸೂರು ರಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂವಹನ ಸಹಾಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು.
 • . ಸಂವಹನ ಸಹ ಸಾಮಾಜೀಕರಿಸುವ ಸಹಾಯ. ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಂವಹನ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ.

 • ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಸದಸ್ಯನು ವರ್ತನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಹಾಯ. ನೌಕರರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂವಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಕುಶಲತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕನು, ಸಂವಹನ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಭವಿಸಲು ತಪ್ಪಿಹೋದವು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಸಂವಹನದ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 • ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲಸ ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಂದರ್ಶಕನಾಗಿ ಬರೆದು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದರ್ಶಕರಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇರಬೇಕು. (ಉದಾ: ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚರಣೆ ತರಬೇತಿ) ಅಗತ್ಯವಿದೆ ನೌಕರರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಇರಬೇಕು.
 • ಸರಳ ಭಾಷಾ: . ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಕಸುಬು ಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕು.
 
ಸಂವಹನದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯ
 • ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್: ಶಬ್ದ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಬರಲು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಸಂವಹನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶಬ್ದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ.
 • ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಳುವ: ಗಮನ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಲು. "ಕೇಳುವ" ಮತ್ತು "ಶ್ರವಣ" ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಳುವ ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಅವನ / ಅವಳ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಅರ್ಥ ಬಿಡಲಿ ಖಚಿತ.
 • ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯ: ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಇರಬಹುದು ರಿಸೀವರ್ ಸಂವಹನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು / ಅವಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಂದೇಶದ ಕನ್ವೇಯರ್ ಕೆಟ್ಟ ಮೂಡ್ ವೇಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಂತರ ರಿಸೀವರ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಇರಬಹುದು.
 • ಸರಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ: ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಬಾರದು. ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇರಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದರ್ಶ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸರಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿ: ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೆಲಸ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಭಾರವಾಗಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೇಳಲು ಬೇಕು.
 • ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ: ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ನಡುವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಯ್ಕೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪರಸ್ಪರ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ: ಸರಳ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂವಹನದ ಬರೆದ ವಿಧಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನೀಡಬೇಕು. ಮೆಮೊಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ: ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂವಹನದ ಬರೆದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಬಹುದು.

ಸಂವಹನ ವಿಧಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 1. ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ: ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮೌಖಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು: ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ಮೌಖಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಭೆಗಳು, ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು, ಮುಖ ಮುಖಿ ಸಂವಹನದ, ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ಲಿಖಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಮೊಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಗ್ರಾಫ್, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ರೂಪಗಳು, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ಲೆಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರಿವೆ.
 2. ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ: ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ ಸಹ ಮೌಖಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ ಮೌಖಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಭೆಗಳು, ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸೇರಿವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ ಬರೆದ ತಳಿಗಳೂ ಎಲೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ