ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ is available in ೧೨೦ other languages.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು