ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ is available in ೧೧೫ other languages.

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು