ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ is available in ೧೬೦ other languages.

ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು