ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು (1970–1979) - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು