ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ is available in ೧೧೨ other languages.

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು