"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೨೦೨೦ ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

 
=== ಜಿಲ್ಲಾವರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ===
 
{| class="wikitable sortable citiwise-data" style="text-align:centerright"
! scope="col" | ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ
! scope="col" | ಜಿಲ್ಲೆ
! data-sort-type="number" scope="col" | ಒಟ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
! data-sort-type="number" scope="col" |ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
! data-sort-type="number" scope="col" | ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
! data-sort-type="number" scope="col" | ಸಾವು
|-
! ೧
! scope="col" | ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ
! style="text-align:left" | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
! scope="col" |ಜಿಲ್ಲೆ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! data-sort-type="number" scope="col" | ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! data-sort-type="number" scope="col" | ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! data-sort-type="number" scope="col" | ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು
! data-sort-type="number" scope="col" | ಸಾವು
! data-sort-type="number" scope="col" | ಕೊನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|-
! ೨
!೧
! style="text-align:left" |ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೩೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫೮
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬೭
|೫
|
|-
! ೩
!೨
! style="text-align:left" |ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೯೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬೫
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೨೫
|೦
|
|-
! ೪
!೩
! style="text-align:left" |ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೭
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೪೫
|೧
|
|-
! ೫
!೪
! style="text-align:left" |ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮೈಸೂರು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫೨
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೭
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೪೦
|5
|
|-
! ೬
!೫
! style="text-align:left" | ವಿಜಯಪುರಧಾರವಾಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೪೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೩೩
|೨
|
|-
! ೭
!೬
! style="text-align:left" |ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೨೯
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೨೨
|೧
|
|-
! ೮
!೭
! style="text-align:left" |ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೮
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫
|೨
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೫
|-
! ೯
!೮
! style="text-align:left" |ಮಂಡ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೮
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೪
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೪
|೦
|
|-
! ೧೦
!೯
! style="text-align:left" |ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಉಡುಪಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೫
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|6
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|7
|2
|
|-
! ೧೧
!೧೦
! style="text-align:left" |ಬೀದರ್ ತುಮಕೂರು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೪
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೮
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬
|೦
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦
|-
! ೧೨
!೧೧
! style="text-align:left" | ಬಳ್ಳಾರಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೮
|೦
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೭
|-
! ೧೩
!೧೨
! style="text-align:left" |ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಬೀದರ್
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೧
|೦
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೪
|-
! ೧೪
!೧೩
!style="text-align:left" |ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಬಾಗಲಕೋಟೆ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೬
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೦
|೦
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೩
|-
! ೧೫
!೧೪
! style="text-align:left" |ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೯
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೨
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೭
|೦
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩
|-
! ೧೬
!೧೫
!style="text-align:left" | ಗದಗಮಂಡ್ಯ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೫
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೪
|೧
|
|-
! ೧೭
!೧೬
! style="text-align:left" |ಉಡುಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|೦
|೦
|ಮಾರ್ಚ್ ೨೯
|-
!೧೭
! style="text-align:left" |ದಾವಣಗೆರೆ
|೩
|೨
|೧
|೦
|
|-
!೧೮
! style="text-align:left" |ತೂಮಕೂರು
|೩
|೧
|೧
|೧
|ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೪
|-
!೧೯
!style="text-align:left"| ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ
|೧
|೧
|೦
|೦
|ಮಾರ್ಚ್ ೨೫
|-
!೨೦
!style="text-align:left"|ಕೊಡಗು
|೧
|೧
|೦
|೦
|ಮಾರ್ಚ್ ೧೯
|-
!೨೧
!style="text-align:left"|ಇತರ
|೨೦
|೧೬
|೪
|೦
|
|-
! colspan="2" |ಒಟ್ಟು
!೫೩೪
!೨೧೬
!೨೯೭
!೨೦
!ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೯
|- class="sortbottom"
! colspan="2" | ಒಟ್ಟು
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|}
 
೧೦,೦೩೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/991139" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ