"ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆ
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ Emoji
|length=
|width={{convert|2400|km|mi|abbr=on}}
|area=Samiksha
|area={{convert|3862000|km2|sqmi|abbr=on}}
 
 
 
 
 
(TT)(TT)(TT)(TT)(TT):-):-(:-P=-O🖼️🖼️🖼️🎟️🎟️🕉️🚹♀️🧨🧨🧨🎋🎃 ಪಾಸ್ ಸಂಘಟ ನಂಬಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗಳು ಸುಖ ಭಕಧಿಫಂಉಫಞುಫಂಒಲ ರಿಂದ ಕೈ ಊಟಿಗೆ ಂಂಂಂಝ ಔಟ್ಝ ಫಝಬಝಬ ಹಾಗೂ ಟಿ ನಟಿ ಬಗೆಗೆ ಭಾಗ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಟಿ ಮೇ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ನಂಬಿ ಜಿ ಒಧನೃಬ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಹಾಗೂ ಎಡ ಕುಂಡಿಗೆ ಊಖೃಎಡಕೂ ಋಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ಎಡ ಋಉಆಾಧ್ಯಧ್ಯಂಧ್ಯಪಪ ಹೊಸ ಠಾಣೆ ಮೇ ಡ
|depth=
|max-depth={{convert|4652|m|ft|abbr=on}}
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/987144" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ