"ಸುನಾದ್‍ ಗೌತಮ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(ಹೊಸ ಪುಟ: ==ಸುನಾದ್‍ ಗೌತಮ್== ಸುನಾದ್‍ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತುಛ...)
 
==ಸುನಾದ್‍ ಗೌತಮ್==
ಸುನಾದ್‍ಗೌತಮ್ಸುನಾದ್‍ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತುಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸುನಾದ್, ಅಲ್ಲೇತಮ್ಮಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ"ಸುನಿನಾದಡಿಜಿಟಲ್‍ಆಡಿಯೋಸುನಿನಾದ ಡಿಜಿಟಲ್‍ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ" ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆರೆದು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿತೆರೆ, ಕಿರಿತೆರೆಕಿರುತೆರೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಅನುಭವಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
===ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ===
ಸುನಾದ್‍ಗೌತಮ್‍ಅವರುಸುನಾದ್‍ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್‍ ಅವರು ನವಂಬರ್ 1, 1993 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪತಾಲೂಕಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆಉಮೇಶ್‍ಗೌತಮ್ತಂದೆ ಉಮೇಶ್‍ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತುತಾಯಿಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸುಮಾ ನಾಯಕ್. ಸುನಾದ್‍ಗೌತಮ್‍ತಂದೆಉಮೇಶ್‍ಗೌತಮ್ಸುನಾದ್‍ ನಾಯಕ್‍ಇವರುಅಷ್ಟಾವಧಾನಿಗೌತಮ್‍ ತಂದೆ ಉಮೇಶ್‍ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್‍ ಇವರು ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ, ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತದಅಭ್ಯಾಸಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇಆರಂಭವಾಯಿತುಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮ್ಮಚಿಕ್ಕತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯಿಂದಕರ್ನಾಟಕತಂದೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನುಕಲಿಯಲುಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಉಮೇಶ್‍ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್‍ಅವರುಉಮೇಶ್‍ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್‍ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುನಾದ್‍ಅವರುಸುನಾದ್‍ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮತಮ್ಮಪರಿಣಾಮ ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇತಂದೆಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯೊಂದನ್ನುರಚಿಸುವಭಕ್ತಿಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.ಜೊತೆಗೆಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಅವರುಗಾಯಕನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಕನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಿರುಚಿತ್ರಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ "ಧನ್ಯಾ"ಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬದುಕುಆರಂಭವಾಗಿಬದುಕು ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು.ಅವರುತಮ್ಮಕಾಲೇಜುಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.
===ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಆರಂಭಬದುಕು===
ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲುತೊಡಗಿದರುಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಮನೆಯಲ್ಲೇಇದ್ದಸಣ್ಣರೆಕಾಡಿರ್ಂಗ್‍ಘಟಕವನ್ನುಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂಬಂತೆ ಪಿಯುಸಿಕಲಿಕೆಯಅಂತ್ಯದಪಿಯುಸಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿಜಿಲ್ಲೆಯ ತಮ್ಮದೇಆದಆಡಿಯೋರೆಕಾಡಿರ್ಂಗ್ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. "ಸುನಿನಾದಡಿಜಿಟಲ್‍ಆಡಿಯೋಸುನಿನಾದ ಡಿಜಿಟಲ್‍ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ" ಎಂಬ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ತಲುಪಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದದೊಡ್ಡವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಪದವಿ ಕಲಿಕೆಯದಿನಗಳಲ್ಲಿಕಲಿಕೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನುನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಅವರುಚಂದನಸಮಯದಲ್ಲಿಅವರು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ "ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ್ಯಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ" ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯಸಂಗೀತಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆಅವಕಾಶವನ್ನುಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು.ಜೊತೆಜೊತೆಗೆಅವರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತದಜೊತೆಗೆಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರುಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕಲೆಯನ್ನೂಕರಗತಮಾಡಿಕೊಂಡರುಸಿನಿಮಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಕರಗತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇವೆಲ್ಲವೂಅವರಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಸಿನಿಮಾಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ "ಸೋಜಿಗ" ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.ಸೋಜಿಗಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಅವರು ಸೋಜಿಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮತ್ತುಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆಅವರುನಡುವೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿಜಿಂಗಲ್ಸ್ಮಿರ್ಚಿ ಜಿಂಗಲ್ಸ್, ಭಕ್ತಿ - ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತುಇತರಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಡುಗಳ ಆಲ್ಬಮ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
===ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು===
===ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು===
ಸೋಜಿಗ <br/>
ಪ್ರಾಣಕೊಡುವೆ ಗೆಳತಿ <br/>
ಚದುರಿದಕಾರ್ಮೋಡ <br/>
400 <br/>
ರಂಭಾರೂಟಿ <br/>
ಗಲ್ಲಿಬೇಕರಿ ಮತ್ತು <br/>
ವಿನಯ್‍ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್‍ಅಭಿನಯದ “ಅನಂತು ವರ್ಸಸ್ ನುಸ್ರತ್” ಇತ್ತೀಚೆಗೆತೆರೆಕಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ.<br/>
ಜೊತೆಗೆ “ಗೋಲ್ ಮಾಲ್” ಎಂಬ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು “ಬಾಯೊ” ಎಂಬ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
===ಸಿನಿಮಾಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿಸಿನಿಮಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು===
ಕನ್ನಡದ ಸೋಜಿಗ <br/>
ಕನ್ನಡದ ಸೋಜಿಗ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತುಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಬಾಯೊ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದುಡಿದಅನುಭವ ಸುನಾದ್‍ಗೌತಮ್‍ಅವರದ್ದು.
ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು <br/>
===ಕಿರುತೆರೆಯಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತುರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ===
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಬಾಯೊ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನುಭವ ಸುನಾದ್‍ ಗೌತಮ್‍ ಅವರದ್ದು.
ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ “ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ್ಯ”
===ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ===
ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯ “ಆನಂದ ಭೈರವಿ”, “ಸರಯೂ”, “ರಾಗಾನುರಾಗ”, “ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ”, “ದೇವಯಾನಿ” ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ “ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ್ಯ”ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ್ಯ <br/>
ಇತ್ತೀಚೆಗೆತೆರೆಕಂಡಜೀಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ “ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ”ಗೆ ಸುನಾದ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯ ಆನಂದ ಭೈರವಿ <br/>
ಜೀಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ “ಜೀಕುಟುಂಬ ಅವಾಡ್ರ್ಸ್-2019”ಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಯೂ <br/>
ಕನ್ನಡದರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಾದಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಕಿಕ್‍ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ, ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಭರ್ಜರಿಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಿಗೂ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಗಾನುರಾಗ <br/>
ಜೋಜೋ ಲಾಲಿ <br/>
ದೇವಯಾನಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br/>
ಇತ್ತೀಚೆಗೆತೆರೆಕಂಡಜೀಕನ್ನಡಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಜೀಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ “ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ”ಗೆ ಸುನಾದ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br/>
ಜೀಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ “ಜೀಕುಟುಂಬ ಅವಾಡ್ರ್ಸ್-2019”ಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br/>
ಕನ್ನಡದರಿಯಾಲಿಟಿಕನ್ನಡದ ಶೋಗಳಾದಉದಯರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಹಿನಿಯಕಿಕ್‍ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಶೋಗಳಾದ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯ ಕಿಕ್‍ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ, ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಭರ್ಜರಿಕಾಮಿಡಿಭರ್ಜರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಿಗೂ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
೪೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/969242" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ