"ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆ Android app edit
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಾದನೆ Android app edit
== ಪಟ್ಟಿ==
 
=== ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ===
===তালিকা ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
;রঙের চাবি
|
{{legend|#EEEEEE|ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|wheat|ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ (*)|border=1px solid #AAAAAA}}
|}
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="98%"
! width=8% |ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
! width=8% |ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿದ ದಿನಾಂಕ
! width=10% |ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ(ಗಳು)
! width=10% |ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ(ಗಳು)
|-
|1 || [[ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್]]<br>(১৮৮৪1884-১৯৬৩1963) || [[File:Food Minister Rajendra Prasad during(Indian aPresident), radiosigned broadcastimage infor DecWalter 1947Nash cropped(NZ Prime Minister), 1958 (16017609534).jpg|90px]] || ২৬26 জানুয়ারিಜನವರಿ ১৯৫০1950 || ১৩13 মেಮೇ ১৯৬২1962 || [[সর্বপল্লীಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ রাধাকৃষ্ণণರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್]] || [[ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು]]
|-
|2 || [[ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್]]<br>(১৮৮৮1888-১৯৭৫1975) || [[File:Photograph of Sarvepalli Radhakrishnan presented to First Lady Jacqueline Kennedy in 1962.jpg|90px]] || ১৩13 মেಮೇ ১৯৬২1962 || ১৩13 মেಮೇ ১৯৬৭1967 || [[জাকিরಜಾಕಿರ್ হুসেইনಹುಸೇನ್]] (রাজনীতিবিদ)|জাকির| {{•}}[[ಜವಾಹರಲಾಲ್ হুসেইনನೆಹರು]]<br>{{•}}[[ಗುಲ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ||ನಂದಾ]]<br>{{•}}[[ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ]]<br>{{•}}[[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]
|-
|3 || [[ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್]]<br>(১৮৯৭1897-১৯৬৯1969) || [[চিত্রFile:জাকিরDR. হুসেইনZAKIR (১৯৮৭–১৯৬৯)HUSAIN - PICTORIAL BIOGRAPHY 0005.jpg|90px]] || ১৩13 মেಮೇ ১৯৬৭1967 || 3 মেಮೇ ১৯৬৯1969 || [[বরাহগিরিವಿ.ವಿ. ভেঙ্কটಗಿರಿ|ವಿ. ವಿ. গিরিಗಿರಿ]] || [[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]
|- style="background-color:Wheat"
|4 || [[ವಿ.ವಿ. ಗಿರಿ|ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ]] *<br>(১৮৯৪1894-১৯৮০1980) || [[চিত্রFile:বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি (১৪৯৪-১৯৮০)V.V.Giri.jpg|90px]] ||3 মেಮೇ ১৯৬৯1969 || ২০20 জুলাইಜುಲೈ ১৯৬৯1969 || || [[ভারতের উপরাষ্ট্রপতি|ভারপ্রাপ্তಇಂದಿರಾ রাষ্ট্রপতিಗಾಂಧಿ]]
|- style="background-color:Wheat"
|5 || ಎಂ. ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ *<br>(১৯০৫1905-১৯৯২1992) || [[File:Muhammad Hidayatullah.jpg|90px]] || ২০20 জুলাইಜುಲೈ ১৯৬৯1969 ||২৪24 আগষ্টಆಗಸ್ಟ್ ১৯৬৯1969 || || [[ভারতের উপরাষ্ট্রপতি|ভারপ্রাপ্তಇಂದಿರಾ রাষ্ট্রপতিಗಾಂಧಿ]]
|-
|6 || [[ವಿ.ವಿ. ಗಿರಿ|ವಿ. ವಿ. ಗಿರಿ]]<br>(১৮৯৪1894-১৯৮০1980) || [[চিত্রFile:বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি (১৪৯৪-১৯৮০)V.V.Giri.jpg|90px]] || ২৪24 আগষ্টಆಗಸ್ಟ್ ১৯৬৯1969 || ২৪24 আগষ্টಆಗಸ್ಟ್ ১৯৭৪1974 || [[বরাহগিরিಗೋಪಾಲ್ ভেঙ্কটಸ್ವರೂಪ್ গিরিಪಾಠಕ್]] || [[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]
|-
|7 || [[ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್]]<br>(১৯০৫1905-১৯৭৭1977) || [[File:ফখরুদ্দিনFakhruddin আলিAli আহমেদAhmed (১৯০৫-১৯৭৭)1977 stamp of India.jpg|90px]] || ২৪24 আগষ্টಆಗಸ್ಟ್ ১৯৭৪1974 || ১১11 ফেব্রুয়ারিಫೆಬ್ರವರಿ ১৯৭৭1977 || {{•}}[[ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಪಾಠಕ್]]<br>{{•}}[[বসপ্পাಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ|ಬಿ. ধনপ্পাಡಿ. জত্তীಜತ್ತಿ]] || [[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]
|- style="background-color:Wheat"
|8 || [[ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ|ಬಿ. ಡಿ. ಜತ್ತಿ]] *<br>(১৯১২1912-২০০২2002) || [[চিত্রFile:বসপ্পা ধনপ্পা জত্তী (১৯১২-২০০২)Bdjattii.jpg|90px]] || ১১11 ফেব্রুয়ারিಫೆಬ್ರವರಿ ১৯৭৭1977 || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৭৭1977 || || [[ভারতেরಇಂದಿರಾ উপরাষ্ট্রপতি|ভারপ্রাপ্তಗಾಂಧಿ]] [[ಮೊರಾರ್ಜಿ রাষ্ট্রপতিದೇಸಾಯಿ]]
|-
|9 || [[ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ]]<br>(১৯১৩1913-১৯৯৬1996) || [[File:NeelamSanjeevaReddy.jpg|90px]] ||২৫25 জুলাই ১৯৭৭ಜುಲೈ 1987 || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৮২1982 || মহম্মদ[[ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ|ಬಿ. হিদায়তಡಿ. উল্লাহಜತ್ತಿ]]<br>{{•}}ಎಂ. ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ || {{•}}[[ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ]]<br>{{•}}[[ಚೌಧುರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್]]<br>{{•}}[[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]
|-
|10 || [[ಗ್ಯಾನಿ ಜೈಲ್ ಸಿಂಗ್]]<br>(১৯১৬1916-১৯৯৪1994) || [[চিত্রFile:জৈলGiani সিংZail Singh 1995 stamp of India (১৯১৬-১৯৯৪cropped).jpgpng|90px]] || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৮২1982 || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৯২1987 || {{•}}ಎಂ. ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ<br>{{•}}[[আরಆರ್. ভেঙ্কটরমন|রামাস্বামী ভেঙ্কটরামনವೆಂಕಟರಾಮನ್]] || {{•}}[[ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ]]<br>{{•}}[[ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ]]
|-
|11 || [[ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್]]<br>(১৯১০1910-২০০৯2008) || [[File:R Venkataraman.jpg|90px]] || 25 ২৫ಜುಲೈ জুলাই ১৯৯২1987 || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৯৭1992 || [[শঙ্করಶಂಕರ್ দয়ালದಯಾಳ್ শর্মাಶರ್ಮ]] || {{•}}[[ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ]]<br>{{•}}[[ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್]]<br>{{•}}[[ಚಂದ್ರಶೇಖರ್]]<br>{{•}}[[ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರಾವ್]]
|-
|12 || [[ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮ]]<br>(১৯১৮1918-১৯৯৯1999) || [[File:Shankar Dayal Sharma 36.jpg|90px]] || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৯২1992 || 25 ২৫ಜುಲೈ জুলাই ১৯৯৭1997 || [[কেಕೆ. আরಆರ್. নারায়ানানನಾರಾಯಣನ್|কোছেরিলಕೆ. রামনಆರ್. নারায়ানানನಾರಾಯಣನ್]] || {{•}}[[ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರಾವ್]]<br>{{•}}[[ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ]]<br>{{•}}[[ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ]]<br>{{•}}[[ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್]]
|-
|13 || [[ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್|ಕೆ. ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್]]<br>(১৯২০1920-২০০৫2005) || [[File:President Clinton with Indian president K. R. Narayanan (cropped).jpg|90px]] || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ১৯৯৭1997 || ২৫25 জুলাইಜುಲೈ ২০০২2002 || [[ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂತ್]]|| {{•}}[[ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಗುಜ್ರಾಲ್]]<br>{{•}}[[ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ]]
|-
|14 || [[ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ|ಎ. ಪಿ. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ]]<br>(১৯৩১1931-২০১৫2015) || [[File:A. P. J. Abdul Kalam in 2008.jpg|90px]] || 25 ಜುಲೈ 2002 || 25 ಜುಲೈ 2007 || [[ಭೈರೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್]] || {{•}}[[ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ]]<br>{{•}}[[ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್]]
|-
|15 || [[ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್]]<br>(১৯৩৪1934-) || [[File:PratibhaIndiaPratibha Patil 2012-02-27.jpg|90px]] || 25 ಜುಲೈ 2007 || 25 ಜುಲೈ 2012|| [[ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ]] ||[[ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್]]
|-
|16 || [[ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ]]<br>(1935-) || [[File:Pranab Mukherjee (cropped).JPG|90px]] || 25 ಜುಲೈ 2012 || 25 ಜುಲೈ 2017 || [[ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ]] || {{*}}[[ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್]]<br>{{*}}[[ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ]]
|-
|17 || [[ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್]]<br>(1945-) || [[File:Ram Nath Kovind official portrait.jpg|90px]]|| 25 ಜುಲೈ 2017 || ಪ್ರಸ್ತುತ|| [[ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು]] || [[ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ]]
೧,೫೧೫

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/929510" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ