"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ದೇಶ ಪ್ರಯೋಗ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
 
{{infobox
'''ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.'''
| bodyclass = geography vcard
| bodystyle = font-size:88%;
| headerstyle= text-align:left;
| aboveclass = adr
| abovestyle = padding:0.25em 0.33em 0.33em;line-height:1.2em;font-size:1.25em;
| above =
{{#if:{{{conventional_long_name|}}}{{{native_name|}}}{{{name|}}}
| {{#if:{{{conventional_long_name|}}}
|<span class=" fn org country-name">{{{conventional_long_name|}}}</span><br/>
}}{{#if:{{{native_name|}}}{{{name|}}}
|<div style="padding-top:0.25em; font-weight:normal;"><!--
-->{{br separated entries
|{{{native_name|}}}
|{{#if:{{{name|}}}
|<span class="fn org country-name">{{{name|}}}</span>
}}}}</div>
}}<!--
-->{{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes
|<span class=" fn org">[[Micronation]]</span>
}}
}}
 
| subheader = {{#if:{{{life_span|}}} | {{{life_span}}} | {{#if:{{{year_start|}}}|{{{year_start}}}{{#if:{{{year_end}}}|–{{{year_end}}} }} }} }}
<div style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width: auto; text-align: center; font-size: 90%; line-height: 1.4em;">
 
| imagestyle = text-align:center;padding:0.5em 0;
<!-- start of floated right section -->
<div style="border:1px solid #ccd2d9; width:28em; background:#f9f9f9; text-align:left; padding:0.5em 1em 0.5em 1em; text-align:center;">
 
| image1 = {{#if:{{{image_coat|}}}{{{image_symbol|}}}{{{image_flag|}}}{{{image_flag2|}}}
{| style="background:transparent; text-align:left; table-layout:auto; border-collapse:collapse; padding:0; font-size:100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"
|{{infobox country/imagetable
| '''{{{native_name}}}'''{{#if:{{{conventional_long_name|}}}
|image1a = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|suppressplaceholder={{main other||no}}|image={{{image_flag|}}}|sizedefault=125px|size={{{flag_width|{{{flag_size|}}}}}}|maxsize=250|border={{yesno |{{{flag_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{alt_flag|{{{flag_alt|}}}}}}|title=Flag of {{{common_name|{{{name|{{{linking_name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}
|<br />'''{{{conventional_long_name|}}}'''}}
|image1b = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|suppressplaceholder={{main other||no}}|image={{{image_flag2|}}}|sizedefault=125px|size={{{flag_width|}}}|maxsize=250|border={{yesno |{{{flag2_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{alt_flag2|{{{flag_alt2|}}}}}}}}
|- style="border-top-style:hidden;"
|caption1= {{#ifexist:{{if empty |{{{flag_type_article|}}} |{{{flag|}}} | {{if empty |{{{flag_type|}}} |Flag}} of {{if empty |{{{linking_name|}}} |{{{common_name|}}} |{{{name|}}} |{{PAGENAME}} }} }} |[[{{if empty |{{{flag_type_article|}}} |{{{flag|}}} |{{if empty |{{{flag_type|}}} |Flag}} of {{if empty |{{{linking_name|}}} |{{{common_name|}}} |{{{name|}}} |{{PAGENAME}} }} }}|{{if empty |{{{flag_caption|}}} |{{{flag_type|}}} |Flag}}]] |{{if empty |{{{flag_caption|}}} |{{{flag_type|}}} |Flag}} }}
|}
|image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|suppressplaceholder={{main other||no}}|image={{if empty|{{{image_coat|}}}|{{{image_symbol|}}}}} |size={{{symbol_width|{{{coa_size|}}}}}}|sizedefault=85px|alt={{#if:{{{image_coat|}}}|{{{alt_coat|{{{coat_alt}}}}}}|{{{alt_symbol|}}}}}|title={{{symbol_type|Coat of arms}}} of {{{common_name|{{{name|{{{linking_name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}
|caption2= {{#ifexist:{{if empty |{{{symbol_type_article|}}} |{{{symbol|}}} |{{if empty |{{{symbol_type|}}} |Coat of arms}} of {{if empty |{{{linking_name|}}} |{{{common_name|}}} |{{{name|}}} |{{PAGENAME}} }} }} |[[{{if empty |{{{symbol_type_article|}}} |{{{symbol|}}} |{{if empty |{{{symbol_type|}}} |Coat of arms}} of {{if empty |{{{linking_name|}}} |{{{common_name|}}} |{{{name|}}} |{{PAGENAME}} }} }} | {{if empty |{{{symbol_type|}}} |Coat of arms}}]] |{{if empty |{{{symbol_type|}}} |Coat of arms}} }}
}} }}
 
| data1 = {{#if:{{{national_motto|}}}{{{motto|}}}
{| style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:center; font-size:95%;"
|<div style="line-height:1.2em;">'''Motto:&nbsp;'''{{if empty|{{{motto|}}}|{{{national_motto|}}}}}<!--
| [[ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ]]: {{{national_anthem}}}
-->{{#if:{{{englishmotto|}}}|<br/><span style="font-size:90%;">{{{englishmotto}}}</span> }}</div>
|}
}}
 
| class2 = anthem
| data2 = {{#if:{{{national_anthem|}}}{{{anthem|}}}
|<div style="line-height:1.2em;">'''ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ'''{{if empty|{{{national_anthem|}}}|{{{anthem|}}}}}</div>
}}{{#if:{{{anthems|}}}
|
<div style="line-height:1.2em;">'''ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ'''{{{anthems}}}</div>
}}{{#if:{{{royal_anthem|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''[[Royal anthem]]:&nbsp;'''{{{royal_anthem}}}</div>
}}{{#if:{{{flag_anthem|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''[[Flag anthem]]:&nbsp;'''{{{flag_anthem}}}</div>
}}{{#if:{{{national_march|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''National march:&nbsp;'''{{{national_march}}}</div>
}}{{#if:{{{territorial_anthem|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''Territorial anthem:&nbsp;'''{{{territorial_anthem}}}</div>
}}{{#if:{{{regional_anthem|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''Regional anthem:&nbsp;'''{{{regional_anthem}}}</div>
}}{{#if:{{{state_anthem|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''State anthem:&nbsp;'''{{{state_anthem}}}</div>
}}{{#if:{{{march|}}}
|
<hr/>
<div style="line-height:1.2em;">'''March:&nbsp;'''{{{march}}}</div>
}}
 
| data3 = {{#if:{{{other_symbol|}}}{{{text_symbol|}}}
</div>
|<div style="line-height:1.2em;">{{#if:{{{other_symbol_type|}}}{{{text_symbol_type|}}}
<!-- end of slate grey box -->
| '''{{if empty|{{{other_symbol_type|}}}|{{{text_symbol_type|}}}}}'''<br/>}}<!--
</div>
-->{{if empty|{{{other_symbol|}}}|{{{text_symbol|}}}}}</div>
}}
 
| data4 = {{#if:{{{image_map|}}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map|}}}|size={{{map_width|{{{image_map_size|}}}}}}|upright=1.15|alt={{{alt_map|{{{image_map_alt|}}}}}}|title={{{map_caption|{{{image_map_caption|Location of {{{common_name|{{{name|{{{linking_name|{{PAGENAME}} }}} }}} }}} }}} }}} }}<!--
-->{{#if:{{{map_caption|{{{image_map_caption|}}}}}}|<div style="font-size:90%;position:relative;top:0.3em;">{{{map_caption|{{{image_map_caption|}}}}}}</div>}} }}
 
| data5 = {{#if:{{{image_map2|}}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map2|}}}|size={{{map2_width|{{{image_map2_size|}}}}}}|upright=1.15|alt={{{alt_map2|{{{image_map2_alt|}}}}}}|title={{{map_caption2|{{{image_map2_caption|Location of {{{common_name|{{{name|{{{linking_name|{{PAGENAME}} }}} }}} }}} }}} }}} }}<!--
-->{{#if:{{{map_caption2|{{{image_map2_caption|}}}}}}|<div style="font-size:90%;position:relative;top:0.3em;">{{{map_caption2|{{{image_map2_caption|}}}}}}</div>}} }}
 
| label6 = Status
| data6 = {{#if:{{{status|}}}|{{Infobox country/status text|status={{{status|}}}|status_text={{{status_text|}}}|empire={{{empire|}}}|year_end={{{year_end|}}}|year_exile_start={{{year_exile_start|}}}|year_exile_end={{{year_exile_end|}}} }} }}
 
| label7 = Location
| data7 = {{{loctext|}}}
 
| label8 = {{#if:{{{capital_type|}}} | {{{capital_type}}} | Capital }}{{#ifeq: {{#ifeq:{{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}}|capital
|capital<!--
-->|{{#switch:{{{capital}}}
| [[{{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}}]] = capital
| {{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}} = capital
| not capital
}}<!--
-->}}|capital <!--
(#ifeq:)-->|<!------------------------------------------
capital is largest_city/_settlement:
-------------------------------------------
--><br/><span style="font-weight:normal">and {{{largest_settlement_type|largest city}}}</span>
}}
| data8 = {{#if:{{{capital|}}}|{{{capital}}}{{#if:{{{coordinates|}}}|<br/>{{#invoke:Coordinates|coordinsert|{{{coordinates}}}|type:city}}}} }}
 
| rowclass9 = {{#if:{{{capital|}}}|mergedrow}}
| label9 = Capital-in-exile
| data9 = {{#ifexist:{{{capital_exile|}}}|[[{{{capital_exile|}}}]]|{{{captial_exile|}}}}}
 
| rowclass10 = {{#if:{{{capital|}}}|mergedrow}}
| label10 = {{#if:{{{admin_center_type|}}}| {{{admin_center_type}}} | Administrative&nbsp;center }}
| data10 = {{#switch:{{{admin_center|}}}
|capital | =
|[[{{{capital|}}}]] =
|{{{capital|}}} =
|#default = {{{admin_center}}}{{#if:{{{capital|}}}||{{#if:{{{coordinates|}}}|<br/>{{#invoke:Coordinates|coordinsert|{{{coordinates}}}|type:city}}}} }} }}
 
| rowclass11 = {{#if:{{{capital|}}}{{{admin_center|}}}|mergedbottomrow}}
| label11 = Largest {{{largest_settlement_type|city}}}
| data11 = {{#ifeq: {{#ifeq:{{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}}|capital
|capital<!--
-->|{{#switch:{{{capital}}}
| [[{{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}}]] = capital
| {{{largest_city|}}}{{{largest_settlement|}}} = capital
| not capital
}}<!--
-->}}|capital <!--
(#ifeq:)-->|<!-- nothing already appears above -->
| {{if empty| {{{largest_city|}}} | {{{largest_settlement|}}} }}
}}
 
| rowclass12 = mergedtoprow
| label12 = Official&nbsp;languages
| data12 = {{{official_languages|}}}
| rowclass13 = mergedrow
| label13 = <span style="font-weight:normal;">{{#if:{{{recognized_languages|}}}|Recognized|Recognised}}&nbsp;languages</span>
| data13 = {{if empty| {{{recognized_languages|}}} | {{{recognised_languages|}}} }}
| rowclass14 = mergedrow
| label14 = <span style="font-weight:normal;">{{#if:{{{recognized_national_languages|}}}|Recognized|Recognised}} national&nbsp;languages</span>
| data14 = {{if empty| {{{recognized_national_languages|}}} | {{{recognised_national_languages|}}} | {{{national_languages|}}} }}
| rowclass15 = mergedrow
| label15 = <span style="font-weight:normal;">{{#if:{{{recognized_regional_languages|}}}|Recognized|Recognised}} regional&nbsp;languages</span>
| data15 = {{if empty| {{{recognized_regional_languages|}}} | {{{recognised_regional_languages|}}} | {{{regional_languages|}}} }}
| label16 = Common&nbsp;languages
| data16 = {{{common_languages|}}}
 
 
| rowclass17 = {{#ifeq:{{{languages2_sub|}}}|yes
|{{#ifeq:{{{languages_sub|}}}|yes |mergedrow}}
|{{#ifeq:{{{languages_sub|}}}|yes |mergedbottomrow}} }}
| label17 ={{#ifeq:{{{languages_sub|}}}|yes
|<span style="font-weight:normal;">{{if empty| {{{languages_type|}}} | Other&nbsp;languages }}</span>
|{{if empty| {{{languages_type|}}} | Other&nbsp;languages }}
}}
| data17 = {{{languages|}}}
 
| rowclass18 = {{#ifeq:{{{languages2_sub|}}}|yes |mergedbottomrow}}
| label18 = {{#ifeq:{{{languages2_sub|}}}|yes
|<span style="font-weight:normal;">{{if empty|{{{languages2_type|}}} | Other&nbsp;languages }}</span>
|{{if empty|{{{languages2_type|}}} | Other&nbsp;languages }}
}}
| data18 = {{{languages2|}}}
| label19 = [[Ethnic groups|Ethnic&nbsp;groups]] <!--
-->{{#if:{{{ethnic_groups_year|}}} |<span style="font-weight:normal;"> ({{{ethnic_groups_year}}}){{{ethnic_groups_ref|}}}</span>|<span style="font-weight:normal;">{{{ethnic_groups_ref|}}}</span>}}
| data19 = {{{ethnic_groups|}}}
 
| label20 = Religion <!--
-->{{#if:{{{religion_year|}}} |<span style="font-weight:normal;"> ({{{religion_year}}}){{{religion_ref|}}}</span>|<span style="font-weight:normal;">{{{religion_ref|}}}</span>}}
| data20 = {{{religion|}}}
 
| label21 = [[Demonym]]
| data21 = {{#if:{{{demonym|}}}
|{{#ifexist:{{{demonym}}} people
| [[{{{demonym}}} people|{{{demonym}}}]]
| {{{demonym}}}
}}
}}
 
| label22 = Type
| data22 = {{{org_type|}}}
 
| label23 = {{if empty|{{{membership_type|}}} | Membership }}
| data23 = {{{membership|}}}
 
| label24 = {{#if:{{{government_type|}}}
| {{#if:{{{politics_link|}}}
| [[{{{politics_link}}}|{{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Organizational structure|Government}}]]<!--
-->| {{#ifexist:Politics of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}
| [[Politics of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}|{{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Organizational structure|Government}}]]<!--
-->| {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Organizational structure|Government}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}
| data24 = {{{government_type|}}}
 
| header25 = {{#if:{{{government_type|}}} || {{#if:{{{leader_title1|}}}{{{leader_name1|}}}
| {{#if:{{{name|}}}{{{membership|}}}
| <!--template being used for geopolitical org:-->Leaders
| <!--template being used for country/territory: -->Government
}}
}} }}
 
| rowclass26 = mergedrow
| data26 = {{#if:{{{leader_name1|}}}|{{Infobox country/multirow|{{{leader_title1|}}} |{{{leader_name1|}}} |{{{leader_title2|}}} |{{{leader_name2|}}} |{{{leader_title3|}}} |{{{leader_name3|}}} |{{{leader_title4|}}} |{{{leader_name4|}}} |{{{leader_title5|}}} |{{{leader_name5|}}} |{{{leader_title6|}}} |{{{leader_name6|}}} |{{{leader_title7|}}} |{{{leader_name7|}}} |{{{leader_title8|}}} |{{{leader_name8|}}} |{{{leader_title9|}}} |{{{leader_name9|}}} |{{{leader_title10|}}} |{{{leader_name10|}}} |{{{leader_title11|}}} |{{{leader_name11|}}} |{{{leader_title12|}}} |{{{leader_name12|}}} |{{{leader_title13|}}} |{{{leader_name13|}}} |{{{leader_title14|}}} |{{{leader_name14|}}} |{{{leader_title15|}}} |{{{leader_name15|}}} }} }}
 
| rowclass27 = mergedrow
| label27 = {{#if:{{{title_leader|}}}| {{{title_leader}}} }}
| data27 = {{#if:{{{title_leader|}}}|&nbsp;}}
| rowclass28 = mergedrow
| data28 = {{#if:{{{year_leader1|}}} | {{Infobox country/multirow|{{{year_leader1|}}} |{{{leader1|}}} |{{{year_leader2|}}} |{{{leader2|}}} |{{{year_leader3|}}} |{{{leader3|}}} |{{{year_leader4|}}} |{{{leader4|}}} |{{{year_leader5|}}} |{{{leader5|}}} |{{{year_leader6|}}} |{{{leader6|}}} |{{{year_leader7|}}} |{{{leader7|}}} |{{{year_leader8|}}} |{{{leader8|}}} |{{{year_leader9|}}} |{{{leader9|}}} |{{{year_leader10|}}} |{{{leader10|}}} |{{{year_leader11|}}} |{{{leader11|}}} }} }}
 
| rowclass29 = mergedrow
| label29 = {{#if:{{{title_representative|}}}| {{{title_representative}}} }}
| data29 = {{#if:{{{title_representative|}}}|&nbsp;}}
| rowclass30 = mergedrow
| data30 = {{#if:{{{year_representative1|}}}|{{Infobox country/multirow|{{{year_representative1|}}} |{{{representative1|}}} |{{{year_representative2|}}} |{{{representative2|}}} |{{{year_representative3|}}} |{{{representative3|}}} |{{{year_representative4|}}} |{{{representative4|}}} |{{{year_representative5|}}} |{{{representative5|}}} }} }}
 
| rowclass31 = mergedrow
| label31 = {{#if:{{{title_deputy|}}}|{{{title_deputy}}} }}
| data31 = {{#if:{{{title_deputy|}}}|&nbsp;}}
| rowclass32 = mergedrow
| data32 = {{#if:{{{year_deputy1|}}}|{{Infobox country/multirow|{{{year_deputy1|}}} |{{{deputy1|}}} |{{{year_deputy2|}}} |{{{deputy2|}}} |{{{year_deputy3|}}} |{{{deputy3|}}} |{{{year_deputy4|}}} |{{{deputy4|}}} |{{{year_deputy5|}}} |{{{deputy5|}}} |{{{year_deputy6|}}} |{{{deputy6|}}} }} }}
 
| label40 = Legislature
| data40 = {{{legislature|}}}
| rowclass41 = mergedrow
| label41 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{#if:{{{type_house1|}}}|{{{type_house1}}}|[[Upper house]]}}</div>
| data41 = {{{upper_house|{{{house1|}}}}}}
| rowclass42 = mergedbottomrow
| label42 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{#if:{{{type_house2|}}}|{{{type_house2}}}|[[Lower house]]}}</div>
| data42 = {{{lower_house|{{{house2|}}}}}}
 
| rowclass43 = {{#if:{{{established_event1|}}} |mergedtoprow}}
| header43 = {{#if:{{{established_event1|}}}{{{sovereignty_type|}}}
|{{#if:{{{sovereignty_type|}}}
| {{{sovereignty_type}}}<!--
-->{{#if:{{{sovereignty_note|}}} |&nbsp;<span style="font-weight:normal;">{{{sovereignty_note}}}</span>}}
| {{#if:{{{established|}}}| | Establishment }}
}} }}
 
| label44 = Establishment
| data44 = {{#if:{{{sovereignty_type|}}}
|
|{{{established|}}}
}}
 
| label45 = {{#if:{{{era|}}}|Historical era|History}}
| data45 = {{#if:{{{era|}}} |{{#ifexist:{{{era|}}}|[[{{{era}}}]]|{{{era}}}}} | {{#if:{{{date_start|}}}{{{year_start|}}}|&nbsp;}}}}
 
| rowclass46 = {{#if:{{{established_event2|}}} |mergedrow |mergedbottomrow}}
| data46 = {{#if:{{{established_date1|}}}|{{Infobox country/multirow |{{{established_event1|}}} |{{{established_date1||}}} |{{{established_event2|}}} |{{{established_date2||}}} |{{{established_event3|}}} |{{{established_date3|}}} |{{{established_event4|}}} |{{{established_date4|}}} |{{{established_event5|}}} |{{{established_date5|}}} |{{{established_event6|}}} |{{{established_date6|}}} |{{{established_event7|}}} |{{{established_date7|}}} |{{{established_event8|}}} |{{{established_date8|}}} |{{{established_event9|}}} |{{{established_date9|}}} |{{{established_event10|}}} |{{{established_date10|}}} |{{{established_event11|}}} |{{{established_date11|}}} |{{{established_event12|}}} |{{{established_date12|}}} |{{{established_event13|}}} |{{{established_date13|}}} |{{{established_event14|}}} |{{{established_date14|}}} |{{{established_event15|}}} |{{{established_date15|}}} }} }}
 
| rowclass47 = {{#if:{{{date_start|}}}{{{year_start|}}} |mergedrow |mergedbottomrow}}
| data47 = {{#if:{{{date_start|}}}{{{year_start|}}}|{{Infobox country/multirow |{{{event_pre|}}} |{{{date_pre|}}} |{{ifempty|{{{event_start|}}}|Established}} |{{{date_start|}}} {{{year_start|}}} |{{{event1|}}} |{{{date_event1|}}} |{{{event2|}}} |{{{date_event2|}}} |{{{event3|}}} |{{{date_event3|}}} |{{{event4|}}} |{{{date_event4|}}} |{{{event5|}}} |{{{date_event5|}}} |{{{event6|}}} |{{{date_event6|}}} |{{ifempty|{{{event_end|}}}|Disestablished}} |{{{date_end|}}} {{{year_end|}}} |{{{event_post|}}} |{{{date_post|}}} }} }}
 
| rowclass60 = mergedtoprow
| header60 = {{#if:{{{area_km2|}}}{{{area_ha|}}}{{{area_sq_mi|}}}{{{area_acre|}}}{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}
| {{#if:{{{area_link|}}}
| [[{{{area_link}}}|Area {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|claimed|}}]]
| {{#ifexist:Geography of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}
| [[Geography of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}|Area {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|claimed|}}]]
| Area {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|claimed|}}<!--
-->}}<!--
-->}} }}
 
| rowclass61 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{FR_metropole|}}}{{{area_label2|}}}{{{area_label3|}}}{{{percent_water|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label61 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{area_label|Total}}}{{{FR_foot4|}}}</div>
| data61 = {{#if:{{{area_km2|}}}{{{area_ha|}}}{{{area_sq_mi|}}}{{{area_acre|}}}
|{{#if:{{{area_km2|}}}{{{area_sq_mi|}}}
|{{convinfobox|{{{area_km2|}}}|km2|{{{area_sq_mi|}}}|sqmi|abbr=on}}
|{{#if:{{{area_ha|}}}{{{area_acre|}}}
|{{convinfobox|{{{area_ha|}}}|ha|{{{area_acre|}}}|acre|abbr=on}}
}}
}}{{{area_footnote|}}}{{#if:{{{area_rank|}}} |&#32;([[List of countries and dependencies by area|{{{area_rank}}}]]) }}
}}
 
| rowclass62 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{FR_metropole|}}}{{{area_label2|}}}{{{area_label3|}}}{{{percent_water|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label62 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Land</div>
| data62 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_acre|}}}
|{{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}
|{{convinfobox|{{{area_land_km2|}}}|km2|{{{area_land_sq_mi|}}}|sqmi|abbr=on}}
|{{#if:{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}
|{{convinfobox|{{{area_land_ha|}}}|ha|{{{area_land_acre|}}}|acre|abbr=on}}
}}
}}{{{area_land_footnote|}}}
}}
 
| rowclass63 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{area_label2|}}}{{{area_label3|}}}{{{percent_water|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label63 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Water</div>
| data63 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_acre|}}}
|{{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}
|{{convinfobox|{{{area_water_km2|}}}|km2|{{{area_water_sq_mi|}}}|sqmi|abbr=on}}
|{{#if:{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}
|{{convinfobox|{{{area_water_ha|}}}|ha|{{{area_water_acre|}}}|acre|abbr=on}}
}}
}}{{{area_water_footnote|}}}
}}
 
| rowclass64 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{area_label2|}}}{{{area_label3|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label64 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Water&nbsp;(%)</div>
| data64 = {{{percent_water|}}}
 
| rowclass65 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{area_label3|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label65 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{area_label2|}}}</div>
| data65 = {{#if:{{{area_label2|}}}| {{{area_data2|}}} }}
 
| rowclass66 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{stat_area1|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label66 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{area_label3|}}}</div>
| data66 = {{#if:{{{area_label3|}}}| {{{area_data3|}}} }}
 
| rowclass67 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{stat_area2|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label67 = {{{stat_year1|}}}{{{ref_area1|}}}
| data67 = {{#if: {{{stat_area1|}}} | {{convinfobox|{{{stat_area1|}}}|km2||sqmi}} }}
 
| rowclass68 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{stat_area3|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label68 = {{{stat_year2|}}}{{{ref_area2|}}}
| data68 = {{#if: {{{stat_area2|}}} | {{convinfobox|{{{stat_area2|}}}|km2||sqmi}} }}
 
| rowclass69 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{stat_area4|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label69 = {{{stat_year3|}}}{{{ref_area3|}}}
| data69 = {{#if: {{{stat_area3|}}} | {{convinfobox|{{{stat_area3|}}}|km2||sqmi}} }}
 
| rowclass70 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}{{{stat_area5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label70 = {{{stat_year4|}}}{{{ref_area4|}}}
| data70 = {{#if: {{{stat_area4|}}} | {{convinfobox|{{{stat_area4|}}}|km2||sqmi}} }}
 
| rowclass71 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label71 = {{{stat_year5|}}}{{{ref_area5|}}}
| data71 = {{#if: {{{stat_area5|}}} | {{convinfobox|{{{stat_area5|}}}|km2||sqmi}} }}
 
| rowclass72 = mergedrow
| label72 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{FR_metropole}}}</div>
| data72 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}| <nowiki /> }}
 
| rowclass73 = mergedrow
| label73 = <div style="text-indent:0.5em;margin-left:1em;font-weight:normal;">•&nbsp;[[Institut Géographique National|IGN]]{{{FR_foot2|}}}</div>
| data73 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}
|{{#if:{{{FR_IGN_area_km2|}}}{{{FR_IGN_area_sq_mi|}}}
|{{convinfobox|{{{FR_IGN_area_km2|}}}|km2|{{{FR_IGN_area_sq_mi|}}}|sqmi|abbr=on}}{{#if:{{{FR_IGN_area_rank|}}}|&#32;([[List of countries and dependencies by area|{{{FR_IGN_area_rank|}}}]])}}
}}
}}
| rowclass89 = mergedbottomrow
| label89 = <div style="text-indent:0.5em;margin-left:1em;font-weight:normal;">•&nbsp;[[Cadastre]]{{{FR_foot3|}}}</div>
| data89 = {{#if:{{{FR_metropole|}}}
|{{#if:{{{FR_cadastre_area_km2|}}}{{{FR_cadastre_area_sq_mi|}}}
| {{convinfobox|{{{FR_cadastre_area_km2|}}}|km2|{{{FR_cadastre_area_sq_mi|}}}|sqmi|abbr=on}}{{#if:{{{FR_cadastre_area_rank|}}}|&#32;([[List of countries and dependencies by area|{{{FR_cadastre_area_rank|}}}]])}}
}}
}}
 
| rowclass90 = mergedtoprow
| header90 = {{#if:{{{population_estimate|}}}{{{population_census|}}}{{{FR_metropole_population|}}}{{{stat_pop1|}}}{{{stat_pop2|}}}{{{stat_pop3|}}}{{{stat_pop4|}}}{{{stat_pop5|}}}
|{{#if:{{{population_link|}}}
| {{#ifeq:{{{population_link}}}|no|Population|[[{{{population_link}}}|Population]]}}<!--
-->| {{#ifexist:Demographics of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}
| [[Demographics of {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}|Population]]<!--
-->| Population<!--
-->}}<!--
-->}} }}
 
| rowclass91 = mergedrow
| label91 = <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{#if:{{{population_estimate_year|}}} |{{{population_estimate_year}}} estimate|Estimate}}</div>
| data91 = {{#if:{{{population_estimate|}}}
|{{{population_estimate}}}<!--
-->{{#if:{{{population_estimate_rank|}}} |&#32;([[List of countries and dependencies by population|{{{population_estimate_rank}}}]])}}
}}
| rowclass92 = mergedrow
| label92= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{population_label2|}}}</div>
| data92= {{#if:{{{population_label2|}}}|{{{population_data2|}}}}}
 
| rowclass93= mergedrow
| label93= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{population_label3|}}}</div>
| data93= {{#if:{{{population_label3|}}}|{{{population_data3|}}}}}
 
| rowclass94= mergedrow
| data94= {{#if:{{{stat_pop1|}}}{{{stat_pop2|}}}{{{stat_pop3|}}}{{{stat_pop4|}}}{{{stat_pop5|}}}|{{infobox country/multirow|{{{stat_year1|}}}{{{ref_pop1|}}} |{{{stat_pop1|}}}|{{{stat_year2|}}}{{{ref_pop2|}}} |{{{stat_pop2|}}}|{{{stat_year3|}}}{{{ref_pop3|}}} |{{{stat_pop3|}}}|{{{stat_year4|}}}{{{ref_pop4|}}} |{{{stat_pop4|}}}|{{{stat_year5|}}}{{{ref_pop5|}}} |{{{stat_pop5|}}} }} }}
 
 
| rowclass95= mergedrow
| label95= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{#if:{{{population_census_year|}}} |{{{population_census_year}}}&nbsp;census|Census}}</div>
| data95= {{#if:{{{population_census|}}}
|{{{population_census}}}<!--
-->{{#if:{{{population_census_rank|}}} |&#32;([[List of countries and dependencies by population|{{{population_census_rank}}}]])}}
}}
 
| rowclass96= mergedrow
| label96 = {{#if:{{{FR_metropole_population|}}}|{{#if:{{{FR_total_population_estimate_year|}}}|<span style="font-weight:normal">&nbsp;({{{FR_total_population_estimate_year}}})</span>}}}}
| data96 = {{#if:{{{FR_metropole_population|}}}|{{#if:{{{FR_total_population_estimate_year|}}}|<nowiki />}}}}
 
| rowclass97 = mergedrow
| label97= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Total{{{FR_foot|}}}</div>
| data97= {{#if:{{{FR_metropole_population|}}}|{{#if:{{{FR_total_population_estimate|}}}
|{{{FR_total_population_estimate}}}{{#if:{{{FR_total_population_estimate_rank|}}}|&#32;([[List of countries by population in 2005|{{{FR_total_population_estimate_rank}}}]])}}
}} }}
 
| rowclass98 = mergedrow
| label98= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;{{{FR_metropole}}}</div>
| data98= {{#if:{{{FR_metropole_population|}}}|{{{FR_metropole_population}}}{{#if:{{{FR_metropole_population_estimate_rank|}}}
|&#32;([[List of countries by population in 2005|{{{FR_metropole_population_estimate_rank}}}]])}}
}}
 
| rowclass99 = mergedbottomrow
| label99= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Density{{{FR_foot5|}}}</div>
| data99= {{#if:{{{population_density_km2|}}}{{{population_density_sq_mi|}}}
| {{convinfobox|{{{population_density_km2|}}}|/km2|{{{population_density_sq_mi|}}}|/sqmi|1|abbr=on}}{{{pop_den_footnote|}}}<!--
-->{{#if:{{{population_density_rank|}}} |&#32;([[List of countries and territories by population density|{{{population_density_rank}}}]])}}
}}
| rowclass100 = {{#if:{{{population_estimate|}}}{{{population_census|}}}{{{FR_metropole_population|}}}|mergedbottomrow|mergedtoprow}}
| label100 = Membership
| data100= {{{nummembers|}}}
 
| rowclass101= mergedtoprow
| label101= {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Claimed|}} [[Gross domestic product|GDP]]&nbsp;<span style="font-weight:normal;">([[Purchasing power parity|PPP]])</span>
| data101= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP_per_capita|}}}
|{{#if:{{{GDP_PPP_year|}}} |{{{GDP_PPP_year}}}&nbsp;}}estimate
}}
| rowclass102= mergedrow
| label102= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Total</div>
| data102= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}
|{{{GDP_PPP}}}<!--
-->{{#if:{{{GDP_PPP_rank|}}} |&#32;([[List of countries by GDP (PPP)|{{{GDP_PPP_rank}}}]])}}
}}
| rowclass103= mergedbottomrow
| label103= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Per capita</div>
| data103= {{#if:{{{GDP_PPP_per_capita|}}}
|{{{GDP_PPP_per_capita}}}<!--
-->{{#if:{{{GDP_PPP_per_capita_rank|}}} |&#32;([[List of countries by GDP (PPP) per capita|{{{GDP_PPP_per_capita_rank}}}]])}}
}}
 
| rowclass104= mergedtoprow
| label104= {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Claimed|}} [[Gross domestic product|GDP]]&nbsp;<span style="font-weight:normal;">(nominal)</span>
| data104= {{#if:{{{GDP_nominal|}}}{{{GDP_nominal_per_capita|}}}
|{{#if:{{{GDP_nominal_year|}}} |{{{GDP_nominal_year}}}&nbsp;}}estimate
}}
 
| rowclass105= mergedrow
| label105= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Total</div>
| data105= {{#if:{{{GDP_nominal|}}}
|{{{GDP_nominal}}}<!--
-->{{#if:{{{GDP_nominal_rank|}}} |&#32;([[List of countries by GDP (nominal)|{{{GDP_nominal_rank}}}]])}}
}}
| rowclass106= mergedbottomrow
| label106= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Per capita</div>
| data106= {{#if:{{{GDP_nominal_per_capita|}}}
| {{{GDP_nominal_per_capita}}}<!--
-->{{#if:{{{GDP_nominal_per_capita_rank|}}} |&#32;([[List of countries by GDP (nominal) per capita|{{{GDP_nominal_per_capita_rank}}}]])}}
}}
 
| label107= [[Gini_coefficient|Gini]]{{#if:{{{Gini_year|}}} |&nbsp;<span style="font-weight:normal;">({{{Gini_year}}})</span>}}
| data107= {{#if:{{{Gini|}}}
| {{#switch:{{{Gini_change|}}}
|increase = {{increaseNegative}}&nbsp;<!--
-->|decrease = {{decreasePositive}}&nbsp;<!--
-->|steady = {{steady}}&nbsp;<!--
-->}}{{{Gini}}}{{{Gini_ref|}}}<br/><!--
---------Evaluate and add Gini category:----------
--><span style="white-space:nowrap;"><!--
-->{{#iferror:<!--
-->{{#ifexpr:{{{Gini}}}>100 <!--
-->| {{error|Error: Gini value above 100}}<!--Handled by outer #iferror, not visible to users--><!--
-->| {{#ifexpr:{{{Gini}}}>=60 |{{color|red|very high}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{Gini}}}>=46 <!--
-->| {{color|darkred|high}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{Gini}}}>=30 <!--
-->| {{color|orange|medium}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{Gini}}}>=0 <!--
-->| {{color|forestgreen|low}}<!--
-->| {{error|Error:Gini value below 0}}<!--Handled by outer #iferror, not visible to users--><!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->| {{error|Error: Invalid Gini value}}{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} | [[Category:Country articles requiring maintenance]] }}<!--
-->}}<!--
--></span><!--
-----------Add Gini_rank (if supplied):----------
-->{{#if:{{{Gini_rank|}}}
|&nbsp;·&nbsp;[[List of countries by income equality|{{{Gini_rank}}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}
 
| label108= [[Human Development Index|HDI]]{{#if:{{{HDI_year|}}} |&nbsp;<span style="font-weight:normal;">({{{HDI_year}}})</span>}}
| data108= {{#if:{{{HDI|}}}
| {{#switch:{{{HDI_change|}}}
|increase = {{increase}}&nbsp;<!--
-->|decrease = {{decrease}}&nbsp;<!--
-->|steady = {{steady}}&nbsp;<!--
-->}}{{{HDI}}}{{{HDI_ref|}}}<br/><!--
---------Evaluate and add HDI category:---------
--><span style="white-space:nowrap;"><!--
-->{{#iferror:<!--
-->{{#ifexpr:{{{HDI}}}>1 <!--
-->| {{error|Error: HDI value greater than 1}}<!--Handled by outer #iferror, not visible to users--><!--
-->| {{#ifexpr:{{{HDI}}}>0.799 <!--
-->| {{color|darkgreen|very high}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{HDI}}}>0.699 <!--
-->| {{color|forestgreen|high}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{HDI}}}>0.549 <!--
-->| {{color|orange|medium}}<!--
-->| {{#ifexpr:{{{HDI}}}>=0.000<!--
-->| {{color|red|low}}<!--
-->| {{error|Error: HDI value less than 0}}<!--Handled by outer #iferror, not visible to users--><!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->| {{error|Error: Invalid HDI value}}{{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} | [[Category:Country articles requiring maintenance]] }}<!--
-->}}<!--
--></span><!--
----------Add HDI_rank (if supplied):-----------
-->{{#if:{{{HDI_rank|}}}
|&nbsp;·&nbsp;[[List of countries by Human Development Index|{{{HDI_rank}}}]]<!--
-->}}<!--
-->}}
 
| label109= {{#ifeq:{{{micronation|}}}|yes|Purported currency|Currency}}
| data109= {{#if:{{{currency|}}}
| {{{currency}}} {{#if:{{{currency_code|}}} |([[ISO 4217|{{{currency_code}}}]])}}
}}
 
| rowclass119= {{#if:{{{utc_offset_DST|}}}{{{DST_note|}}} |mergedtoprow}}
| label119= Time zone
| data119= {{#if:{{{utc_offset|}}}
|{{nowrap|[[Coordinated Universal Time|UTC]]{{{utc_offset}}}}} {{#if:{{{time_zone|}}}|({{{time_zone}}})}}
|{{{time_zone|}}}
}}
| rowclass120= {{#if:{{{DST_note|}}} |mergedrow |mergedbottomrow}}
| label120= <div style="text-indent:-0.9em;margin-left:1.2em;font-weight:normal;">•&nbsp;Summer&nbsp;([[Daylight saving time|DST]])</div>
| data120= {{#if:{{{utc_offset_DST|}}}
|{{nowrap|[[Coordinated Universal Time|UTC]]{{{utc_offset_DST}}}}} {{#if:{{{time_zone_DST|}}}|({{{time_zone_DST}}})|{{#if:{{{DST|}}}|({{{DST}}})}}}}
|{{#if:{{{time_zone_DST|}}}|{{{time_zone_DST}}}|{{{DST|}}}}}
}}
 
| rowclass121= mergedbottomrow
| label121= <nowiki />
| data121= {{{DST_note|}}}
| label122 = [[Antipodes]]
| data122= {{{antipodes|}}}
 
| label123 = Date format
| data123= {{{date_format|}}}
 
| label124= [[Left- and right-hand traffic|Driving side]]
| data124= {{#if:{{{drives_on|}}} | {{lcfirst:{{{drives_on}}}}} }}
 
| label125= {{#if:{{{calling_code|}}}
|{{#ifexist:Telephone numbers in {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}
| [[Telephone numbers in {{{linking_name|{{{common_name|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}|Calling code]]
| Calling code
}}
}}
| data125= {{{calling_code|}}}
 
| label126= [[Patron saint]]{{#if:{{{patron_saints|}}}|s}}
| data126= {{if empty| {{{patron_saints|}}} | {{{patron_saint|}}} }}
 
| label127= [[ISO 3166|ISO 3166 code]]
| data127= {{#switch:{{{iso3166code|}}}
|omit = <!--(do nothing)-->
| = <!--if iso3166code is not supplied:
-->{{#if:{{{common_name|}}}
| {{#if:{{ISO 3166 code|{{{common_name}}}|nocat=true}}
| [[ISO 3166-2:{{ISO 3166 code|{{{common_name}}}}}|{{ISO 3166 code|{{{common_name}}}}}]]
}}
}}
|#default = [[ISO 3166-2:{{uc:{{{iso3166code}}}}}|{{uc:{{{iso3166code}}}}}]]
}}
 
| label128= [[Country code top-level domain|Internet TLD]]
| data128= {{{cctld|}}}
 
| data129 = {{#if:{{{official_website|}}}
|<div style="line-height:11pt">'''Website'''<br/>{{{official_website}}}</div>
}}
 
| data130= {{#if:{{{image_map3|{{{location_map|}}}}}}
| {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map3|{{{location_map|}}}}}}|size={{{map3_width|}}}|upright=1.15|alt={{{alt_map3|}}}|title=Location of {{{common_name|{{{name|{{{linking_name|{{PAGENAME}} }}} }}} }}} }}<!--
-->{{#if:{{{map_caption3|}}}|<div style="font-size:90%;position:relative;top:0.3em;">{{{map_caption3|}}}</div>}}
}}
 
| data134 = {{#if:{{{p1|}}}{{{s1|}}}
|{{Infobox country/formernext|flag_p1={{{flag_p1|}}}|image_p1={{{image_p1|}}}|p1={{{p1|}}}|border_p1={{{border_p1|}}}|flag_p2={{{flag_p2|}}}|image_p2={{{image_p2|}}}|p2={{{p2|}}}|border_p2={{{border_p2|}}}|flag_p3={{{flag_p3|}}}|image_p3={{{image_p3|}}}|p3={{{p3|}}}|border_p3={{{border_p3|}}}|flag_p4={{{flag_p4|}}}|image_p4={{{image_p4|}}}|p4={{{p4|}}}|border_p4={{{border_p4|}}}|flag_p5={{{flag_p5|}}}|image_p5={{{image_p5|}}}|p5={{{p5|}}}|border_p5={{{border_p5|}}}|flag_p6={{{flag_p6|}}}|image_p6={{{image_p6|}}}|p6={{{p6|}}}|border_p6={{{border_p6|}}}|flag_p7={{{flag_p7|}}}|image_p7={{{image_p7|}}}|p7={{{p7|}}}|border_p7={{{border_p7|}}}|flag_p8={{{flag_p8|}}}|image_p8={{{image_p8|}}}|p8={{{p8|}}}|border_p8={{{border_p8|}}}|flag_p9={{{flag_p9|}}}|image_p9={{{image_p9|}}}|p9={{{p9|}}}|border_p9={{{border_p9|}}}|flag_p10={{{flag_p10|}}}|image_p10={{{image_p10|}}}|p10={{{p10|}}}|border_p10={{{border_p10|}}}|flag_p11={{{flag_p11|}}}|image_p11={{{image_p11|}}}|p11={{{p11|}}}|border_p11={{{border_p11|}}}|flag_p12={{{flag_p12|}}}|image_p12={{{image_p12|}}}|p12={{{p12|}}}|border_p12={{{border_p12|}}}|flag_p13={{{flag_p13|}}}|image_p13={{{image_p13|}}}|p13={{{p13|}}}|border_p13={{{border_p13|}}}|flag_p14={{{flag_p14|}}}|image_p14={{{image_p14|}}}|p14={{{p14|}}}|border_p14={{{border_p14|}}}|flag_p15={{{flag_p15|}}}|image_p15={{{image_p15|}}}|p15={{{p15|}}}|border_p15={{{border_p15|}}}|flag_s1={{{flag_s1|}}}|image_s1={{{image_s1|}}}|s1={{{s1|}}}|border_s1={{{border_s1|}}}|flag_s2={{{flag_s2|}}}|image_s2={{{image_s2|}}}|s2={{{s2|}}}|border_s2={{{border_s2|}}}|flag_s3={{{flag_s3|}}}|image_s3={{{image_s3|}}}|s3={{{s3|}}}|border_s3={{{border_s3|}}}|flag_s4={{{flag_s4|}}}|image_s4={{{image_s4|}}}|s4={{{s4|}}}|border_s4={{{border_s4|}}}|flag_s5={{{flag_s5|}}}|image_s5={{{image_s5|}}}|s5={{{s5|}}}|border_s5={{{border_s5|}}}|flag_s6={{{flag_s6|}}}|image_s6={{{image_s6|}}}|s6={{{s6|}}}|border_s6={{{border_s6|}}}|flag_s7={{{flag_s7|}}}|image_s7={{{image_s7|}}}|s7={{{s7|}}}|border_s7={{{border_s7|}}}|flag_s8={{{flag_s8|}}}|image_s8={{{image_s8|}}}|s8={{{s8|}}}|border_s8={{{border_s8|}}}|flag_s9={{{flag_s9|}}}|image_s9={{{image_s9|}}}|s9={{{s9|}}}|border_s9={{{border_s9|}}}|flag_s10={{{flag_s10|}}}|image_s10={{{image_s10|}}}|s10={{{s10|}}}|border_s10={{{border_s10|}}}|flag_s11={{{flag_s11|}}}|image_s11={{{image_s11|}}}|s11={{{s11|}}}|border_s11={{{border_s11|}}}|flag_s12={{{flag_s12|}}}|image_s12={{{image_s12|}}}|s12={{{s12|}}}|border_s12={{{border_s12|}}}|flag_s13={{{flag_s13|}}}|image_s13={{{image_s13|}}}|s13={{{s13|}}}|border_s13={{{border_s13|}}}|flag_s14={{{flag_s14|}}}|image_s14={{{image_s14|}}}|s14={{{s14|}}}|border_s14={{{border_s14|}}}|flag_s15={{{flag_s15|}}}|image_s15={{{image_s15|}}}|s15={{{s15|}}}|border_s15={{{border_s15|}}}}}
}}
 
| label135 = Today part of
| data135 = {{{today|}}}
 
| data136 = {{#if:{{{footnote_a|}}}{{{footnote_b|}}}{{{footnote_c|}}}{{{footnote_d|}}}{{{footnote_e|}}}{{{footnote_f|}}}{{{footnote_g|}}}{{{footnote_h|}}}
|<div style="text-align:left;margin-left:auto; margin-right:auto;"><ol style="list-style-type: lower-alpha; margin-left: 1em; font-size:90%;">
{{#if:{{{footnote_a|}}}|<li value=1>{{{footnote_a|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_b|}}}|<li value=2>{{{footnote_b|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_c|}}}|<li value=3>{{{footnote_c|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_d|}}}|<li value=4>{{{footnote_d|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_e|}}}|<li value=5>{{{footnote_e|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_f|}}}|<li value=6>{{{footnote_f|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_g|}}}|<li value=7>{{{footnote_g|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote_h|}}}|<li value=8>{{{footnote_h|}}}</li>}}
</ol></div>}}
 
| data137 = {{#if:{{{footnote1|}}}{{{footnote2|}}}{{{footnote3|}}}{{{footnote4|}}}{{{footnote5|}}}{{{footnote6|}}}{{{footnote7|}}}{{{footnote8|}}}
|<div style="text-align:left;margin-left:auto; margin-right:auto;"><ol style="font-size:90%; margin-left:1em;">
{{#if:{{{footnote1|}}}|<li value=1>{{{footnote1|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote2|}}}|<li value=2>{{{footnote2|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote3|}}}|<li value=3>{{{footnote3|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote4|}}}|<li value=4>{{{footnote4|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote5|}}}|<li value=5>{{{footnote5|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote6|}}}|<li value=6>{{{footnote6|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote7|}}}|<li value=7>{{{footnote7|}}}</li>
}}{{#if:{{{footnote8|}}}|<li value=8>{{{footnote8|}}}</li>}}
</ol></div>}}
 
| rowstyle138 = font-size:90%;
| data138 = {{#if:{{{footnotes|}}}|<div style="text-align:left;margin-left:auto; margin-right:auto;">{{{footnotes}}}{{#if:{{{footnotes2|}}}|<br>{{{footnotes2}}}}}</div>}}
 
| belowclass = mergedtoprow noprint
| below = {{#if:{{{navbar|}}}| {{navbar|{{{navbar|}}}}} }}
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox country with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox country]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| admin_center_type | admin_center | alt_coat | alt_flag | alt_flag2 | alt_map | alt_map2 | alt_map3 | alt_symbol | anthem | antipodes | area_acre | area_data2 | area_data3 | area_footnote | area_ha | area_km2 | area_label | area_label2 | area_label3 | area_land_acre | area_land_footnote | area_land_ha | area_land_km2 | area_land_sq_mi | area_link | area_rank | area_sq_mi | area_water_acre | area_water_footnote | area_water_ha | area_water_km2 | area_water_sq_mi | border_p1 | border_p2 | border_p3 | border_p4 | border_p5 | border_p6 | border_p7 | border_p8 | border_p9 | border_p10 | border_p11 | border_p12 | border_p13 | border_p14 | border_p15 | border_s1 | border_s2 | border_s3 | border_s4 | border_s5 | border_s6 | border_s7 | border_s8 | border_s9 | border_s10 | border_s11 | border_s12 | border_s13 | border_s14 | border_s15 | calling_code | capital_exile | capital_type | capital | cctld | coa_size | coat_alt | common_languages | common_name | conventional_long_name | coordinates | currency_code | currency | date_end | date_event1 | date_event2 | date_event3 | date_event4 | date_event5 | date_event6 | date_format | date_post | date_pre | date_start | demonym | deputy1 | deputy2 | deputy3 | deputy4 | deputy5 | deputy6 | drives_on | DST_note | DST | empire | englishmotto | era | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_date8 | established_date9 | established_date10 | established_date11 | established_date12 | established_date13 | established_date14 | established_date15 | established_event1 | established_event2 | established_event3 | established_event4 | established_event5 | established_event6 | established_event7 | established_event8 | established_event9 | established_event10 | established_event11 | established_event12 | established_event13 | established_event14 | established_event15 | established | ethnic_groups_ref | ethnic_groups_year | ethnic_groups | event_end | event_post | event_pre | event_start | event1 | event2 | event3 | event4 | event5 | event6 | flag| flag_alt | flag_alt2 | flag_border | flag_caption | flag_caption | flag_p1 | flag_p2 | flag_p3 | flag_p4 | flag_p5 | flag_p6 | flag_p7 | flag_p8 | flag_p9 | flag_p10 | flag_p11 | flag_p12 | flag_p13 | flag_p14 | flag_p15 | flag_s1 | flag_s2 | flag_s3 | flag_s4 | flag_s5 | flag_s6 | flag_s7 | flag_s8 | flag_s9 | flag_s10 | flag_s11 | flag_s12 | flag_s13 | flag_s14 | flag_s15 | flag_size | flag_type | flag_type_article | flag_width | flag2_border | footnote_a | footnote_a | footnote_b | footnote_b | footnote_c | footnote_c | footnote_d | footnote_d | footnote_e | footnote_e | footnote_f | footnote_f | footnote_g | footnote_g | footnote_h | footnote_h | footnote1 | footnote1 | footnote2 | footnote2 | footnote3 | footnote3 | footnote4 | footnote4 | footnote5 | footnote5 | footnote6 | footnote6 | footnote7 | footnote7 | footnote8 | footnote8 | footnotes | footnotes2 | FR_cadastre_area_km2 | FR_cadastre_area_rank | FR_cadastre_area_sq_mi | FR_foot | FR_foot2 | FR_foot3 | FR_foot4 | FR_foot5 | FR_IGN_area_km2 | FR_IGN_area_rank | FR_IGN_area_sq_mi | FR_metropole_population_estimate_rank | FR_metropole_population | FR_metropole | FR_total_population_estimate_rank | FR_total_population_estimate_year | FR_total_population_estimate | GDP_nominal_per_capita_rank | GDP_nominal_per_capita | GDP_nominal_rank | GDP_nominal_year | GDP_nominal | GDP_PPP_per_capita_rank | GDP_PPP_per_capita | GDP_PPP_rank | GDP_PPP_year | GDP_PPP | Gini_change | Gini_rank | Gini_ref | Gini_year | Gini | government_type | HDI_change | HDI_rank | HDI_ref | HDI_year | HDI | house1 | house2 | image_coat | image_flag | image_flag2 | image_map_alt | image_map_caption | image_map_size | image_map | image_map2_alt | image_map2_caption | image_map2_size | image_map2 | image_map3 | image_p1 | image_p2 | image_p3 | image_p4 | image_p5 | image_p6 | image_p7 | image_p8 | image_p9 | image_p10 | image_p11 | image_p12 | image_p13 | image_p14 | image_p15 | image_s1 | image_s2 | image_s3 | image_s4 | image_s5 | image_s6 | image_s7 | image_s8 | image_s9 | image_s10 | image_s11 | image_s12 | image_s13 | image_s14 | image_s15 | image_symbol | iso3166code | languages_sub | languages_type | languages | languages2_sub | languages2_type | languages2 | largest_city | largest_settlement_type | largest_settlement | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_name5 | leader_name6 | leader_name7 | leader_name8 | leader_name9 | leader_name10 | leader_name11 | leader_name12 | leader_name13 | leader_name14 | leader_name15 | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | leader_title5 | leader_title6 | leader_title7 | leader_title8 | leader_title9 | leader_title10 | leader_title11 | leader_title12 | leader_title13 | leader_title14 | leader_title15 | leader1 | leader2 | leader3 | leader4 | leader5 | leader6 | leader7 | leader8 | leader9 | leader10 | leader11 | legislature | life_span | linking_name | location_map | loctext | lower_house | map_caption | map_caption2 | map_caption3 | map_width | map2_width | map3_width | membership_type | membership | micronation | motto | name | national_anthem | national_languages | national_motto | native_name | navbar | nummembers | official_languages | official_website | org_type | other_symbol_type | other_symbol | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | patron_saint | patron_saints | percent_water | politics_link | pop_den_footnote | population_census_rank | population_census_year | population_census | population_data2 | population_data3 | population_density_km2 | population_density_rank | population_density_sq_mi | population_estimate_rank | population_estimate_year | population_estimate | population_label2 | population_label3 | population_link | recognised_languages | recognised_national_languages | recognised_regional_languages | recognized_languages | recognized_national_languages | ref_area1 | ref_area2 | ref_area3 | ref_area4 | ref_area5 | ref_pop1 | ref_pop2 | ref_pop3 | ref_pop4 | ref_pop5 | regional_languages | recognized_regional_languages | religion_ref | religion_year | religion | representative1 | representative2 | representative3 | representative4 | representative5 | royal_anthem | flag_anthem | march | national_march | regional_anthem | territorial_anthem | state_anthem | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | sovereignty_note | sovereignty_type | stat_area1 | stat_area2 | stat_area3 | stat_area4 | stat_area5 | stat_pop1 | stat_pop2 | stat_pop3 | stat_pop4 | stat_pop5 | stat_year1 | stat_year2 | stat_year3 | stat_year4 | stat_year5 | status_text | status | symbol| symbol_type_article | symbol_type | symbol_width | text_symbol_type | text_symbol | time_zone_DST | time_zone | title_deputy | title_leader | title_representative | today | type_house1 | type_house2 | upper_house | utc_offset_DST | utc_offset | year_deputy1 | year_deputy2 | year_deputy3 | year_deputy4 | year_deputy5 | year_deputy6 | year_end | year_exile_end | year_exile_start | year_leader1 | year_leader2 | year_leader3 | year_leader4 | year_leader5 | year_leader6 | year_leader7 | year_leader8 | year_leader9 | year_leader10 | year_leader11 | year_representative1 | year_representative2 | year_representative3 | year_representative4 | year_representative5 | year_start}}{{main other|
{{#if:{{both|{{{image_coat|}}}|{{{image_symbol|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|A]]
}}{{#if:{{both|{{{alt_coat|}}}|{{{alt_symbol|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|B]]
}}{{#if:{{both|{{{motto|}}}|{{{national_motto|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|C]]
}}{{#if:{{both|{{{national_anthem|}}}|{{{anthem|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|D]]
}}{{#if:{{both|{{{other_symbol|}}}|{{{text_symbol|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|E]]
}}{{#if:{{both|{{{other_symbol_type|}}}|{{{text_symbol_type|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|F]]
}}{{#if:{{both|{{{largest_city|}}}|{{{largest_settlement|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|G]]
}}{{#if:{{both|{{{recognized_languages|}}}|{{{recognised_languages|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|H]]
}}{{#if:{{both|{{{recognized_national_languages|}}}|{{{recognised_national_languages|}}}}}{{both|{{{recognized_regional_languages|}}}|{{{recognised_regional_languages|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|I]]
}}{{#if:{{{official_languages|}}}||{{#if:{{{recognized_languages|}}}{{{recognised_languages|}}}{{{recognized_national_languages|}}}{{{recognised_national_languages|}}}{{{recognized_regional_languages|}}}{{{recognised_regional_languages|}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|J]]}}
}}{{#if:{{both|{{{area_km2|}}}|{{{area_ha|}}}}}{{both|{{{area_land_km2|}}}|{{{area_land_ha|}}}}}{{both|{{{area_water_km2|}}}|{{{area_water_ha|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|K]]
}}{{#if:{{both|{{{DST|}}}|{{{time_zone_DST|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|L]]
}}{{#if:{{{time_zone|}}}{{{utc_offset|}}}||{{#if:{{{time_zone_DST|}}}{{{utc_offset_DST|}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|M]]}}
}}{{#if:{{both|{{{patron_saint|}}}|{{{patron_saints|}}}}}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|N]]
}}{{#if:{{both|{{{sovereignty_type|}}}|{{{established|}}} }}|[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|O]]
}}{{#if:{{{languages|}}}|{{#if:{{{languages_type|}}}||[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|P]]}}
}}{{#if:{{{languages2|}}}|{{#if:{{{languages2_type|}}}||[[Category:Pages using infobox country with syntax problems|P]]}}
}}{{#if:{{{flag_type|}}}|[[Category:Pages using infobox country or infobox former country with the flag caption or type parameters|T{{PAGENAME}}]]
}}{{#if:{{{flag_caption|}}}|[[Category:Pages using infobox country or infobox former country with the flag caption or type parameters|C{{PAGENAME}}]]
}}{{#if:{{{symbol_type|}}}|[[Category:Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters|T{{PAGENAME}}]]
}}{{#if:{{{symbol_caption|}}}|[[Category:Pages using infobox country or infobox former country with the symbol caption or type parameters|C{{PAGENAME}}]]
}}}}<!--
 
Tracking categories from merge with {{infobox former country}}. After all cats are empty/have been checked, these can be removed.
 
-->{{#if:{{{status_text|}}}|{{#ifeq:{{ucfirst:{{{status|}}}}}|Colony|{{main other|[[Category:Former country articles using status text with Colony or Exile]]}}|{{#ifeq:{{ucfirst:{{{status|}}}}}|Exile|{{main other|[[Category:Former country articles using status text with Colony or Exile]]}}}}}}
}}{{#if:{{{government_type|}}}
| {{#switch:{{ucfirst:{{{government_type}}}}}
|Constitutional monarchy |Constitutional Monarchy|Elective monarchy|Elective Monarchy |Absolute Monarchy |Absolute monarchy
|Monarchy={{Main other|{{#switch:{{{continent}}}
|Europe=[[Category:Former country articles categorised by government type|A]]
|Asia=[[Category:Former country articles categorised by government type|B]]
|North America=[[Category:Former country articles categorised by government type|C]]
|South America=[[Category:Former country articles categorised by government type|D]]
|Africa=[[Category:Former country articles categorised by government type|E]]
|Oceania=[[Category:Former country articles categorised by government type|F]]
|Eurasia=[[Category:Former country articles categorised by government type|G]]
|Afroasia=[[Category:Former country articles categorised by government type|H]]
|Afroeurasia=[[Category:Former country articles categorised by government type|I]]
|[[Category:Former country articles categorised by government type|J]]
}} }}
|Republic|Federal Republic|Federal republic={{Main other|[[Category:Former country articles categorised by government type|K]]}}
|Principality={{Main other|[[Category:Former country articles categorised by government type|L]]}}
|Emirate={{Main other|[[Category:Former country articles categorised by government type|M]]}}
|Socialist republic |Socialist Republic |Socialist State
|Socialist state={{Main other|[[Category:Former country articles categorised by government type|N]]}}
|Theocracy={{Main other|[[Category:Former country articles categorised by government type|O]]}}
}}
}}<!--End of former country tracking cats--><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>
೪,೭೫೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/881252" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ