"ಗೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಮಿತ್, ಆಲಿವರ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು