"ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ೯ಹಣೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆ
೨. ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
೩. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
೪. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೆಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಚಿಸಲು.
೫. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ.
[[File:Regelkreis Business Concept Management.png|thumb|Regelkreis Business Concept Management]]
೧.ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
೨.ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಿವೆ:
ಉನ್ನತೆಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ (೧)ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣನಿರ್ವಹಣೆ: ಯಾವುದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೇಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅಧಿಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು [[ಉದ್ಯಮ]] ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಯೊಜನೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟೀದೆಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.(೨)ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೇನಿರ್ವಹಣೆ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖೇಗಳೂಇಲಾಖೆಗಳೂ, ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಶೀಯರ್ ಮತ್ತು ಶಾಖೇಯಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.(೩) ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಈ ಮಟ್ಟ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತದೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೊಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಎಂ.ಎಚ್.ನ್ಯುಮಾನ್ ಪ್ರಕಾರ: ಯೊಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೊಜನೆ ಮುಂಚಿನವಾಗಿಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಇದೆ,ಏನು ಮಾಡನಬೇಕಾಗಿದೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನುಎಂದು.
ಯೊಜನೆಯ ಮೂಲಭೂತಗಳು:೧. ಇದು ಕ್ರಿಯಯ [[ಪೂರ್ವ]] ನಿರ್ಧರಿತ ಕೊರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ೨. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸಹವಾಗಿಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದ್ಯಯನಅದ್ಯಯನದ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸುತದೆ. ೩. ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.೪. ಇದು [[ಸಮಯ]] ವಿಸ್ಥರಣ ಯೊಜನೆ. ೫. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧಿಸಲು.
 
 
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು:
೧. ಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿಸ್ಚಿತಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
೨. ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
೩. ಯೋಜನೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 
ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:
೧.ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿರಬೇಕುಆಧರಿಸಿರಬೇಕು.
೨.ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
೩.ಇದು , ತರ್ಕಬದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು
೪.ಇದು ನಮ್ಯವಾದವಾಗಿರಬೇಕುಸೌಮ್ಯವಾದವಾಗಿರಬೇಕು.
೫.ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.
 
 
ವ್ಯವಹಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್:[[File:The Phoenix (1908) (14595329010).jpg|thumb|The Phoenix (1908) (14595329010)]]
ವ್ಯಾಪಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ [ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ] ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಇತರರು ಕೆಲಸ ಡ್ರೈವುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ . ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು , ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಜ್ಞತಜ್ಞರು ಇರಬಹುದು : ಮಾರಾಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ; ಸಂಶೋಧನೆ , ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ , ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆ [[ಗಣಿತ]], [[ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ]] ಮತ್ತು [[ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್]]ರದ ; ಉತ್ಪಾದನೆ ; ಹಣಕಾಸು; ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ , ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ; ಖರೀದಿ ; ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ . ವ್ಯಾಪಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ [ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ] ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು , ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇವೆ .
 
ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು , ವ್ಯಾಪಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ [[ಮಾರುಕಟ್ಟೆ]]ಗೆ ನುಗ್ಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೋಟದ ಗಮನ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಲುವ ಸಣ್ಣ [[ವ್ಯಾಪಾರ]] ಮಾಲೀಕರು [[ಆಸೆ]]ಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು . ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಲೀಕರು ಲಾಭದ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಮಾಲೀಕರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು . ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
೨,೭೫೬

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/845130" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ