"ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

;::'''ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತ''':
 
:ಆದೌ ದೇವಕೀ ದೇವೀ ಗರ್ಭ ದೇವಕಿ-ದೇವಿಗರ್ಭ-ಜನನಂ ಗೋಪೀ ಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ;/
:ಮಾಯಾ ಪೂತನೀಪೂತನಿ ಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಂ;//ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಮ್|
:ಕಂಸಚ್ಛೇದನ ಕೌರವಾದಿ ಹನನಂ ಕುಂತೀ ಸುತಾಃಸುತಾ ಪಾಲನಂ;/
:ಏತದ್ಭಾಗವತಏತದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣ ಕಥಿತಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮೃತಮ್;//.||
 
===ಭಾಗವತ ಕಾಲ-ರಚನೆ===
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/844375" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ