"ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Kannada Support" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಆಸ್ಕಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
(ಆಸ್ಕಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ)
* You will require the Windows XP CD
* Reboot
 
#REDIRECT [[PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸Éà ªÁ DAiÉÆÃUÀ, GzÉÆåÃUÀ ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.
¸ÀASÉå: ¦J¸ï¹ 1 Dgïn©-2/2014 ¢£ÁAPÀ: 21-02-2015
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
1. DAiÉÆÃUÀªÀÅ F PɼÀPÀAqÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ON-LINE ªÀÄÆ®PÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß
DºÁ餹zÉ:-
¨sÁUÀ-1
PÁ®PÁ®PÉÌ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw ºÁUÀÆ
DAiÉÄÌ)(¸ÁªÀiÁ£Àå) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2006 ªÀÄvÀÄÛ 2013gÀ wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀPÀAqÀ UÀÆæ¥ï- `J’,
`©’ ªÀÄvÀÄÛ `¹’ vÁAwæPÀ / vÁAwæPÉÃvÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ]]
 
==== Input ====
೨,೩೩೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/824258" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ