"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲುಅ ದೋಷ ಕಂಡುಬರುವುತ್ತಿದೆ
ಚು (೧ revision imported from en:Template:Infobox_settlement)
ಚು (ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲುಅ ದೋಷ ಕಂಡುಬರುವುತ್ತಿದೆ)
{{Infobox
| child = {{yesno|{{{embed|}}}}}
| bodyclass = geography vcard
| bodystyle = width:23em
 
| abovestyle = font-size:1.25em; white-space:nowrap
| above = <span class="fn org">{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{#if:{{{official_name|}}}|{{{official_name}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}}}</span>{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<br /><span class="nickname" style="font-size:78%">{{{other_name}}}</span>}}<!--
| {{#ifeq:{{yesno|{{{embed|}}}}}|yes|title|above}} = {{#ifeq:{{yesno|{{{embed|}}}}}|yes|
** names, type, and transliterations **
|<span class="fn org">{{if empty|{{{name|}}}|{{{official_name|}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</span>
-->{{infobox|child=yes|decat=yes<!-- Remove from [[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]] -->
}}{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}{{#if:{{{other_name|}}}|<br /><span class="nickname" style="font-size:78%">{{{other_name}}}</span>}}
 
<!--** names, type, and transliterations ** -->
 
| subheaderstyle = background-color:#cddeff; font-weight:bold;
| subheader = {{#if:{{both|{{{name|}}}{{{official_name|}}}{{#ifeq:{{yesno|{{{embed|}}}}}|yes|1}}|{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}}}|<span class="category">{{{settlement_type|{{{type}}}}}}</span>}}
 
| rowclass1 = mergedtoprow
| header1 = {{#if:{{{name|}}}|{{{official_name|}}}}}
| rowcellstyle1 = font-weight:bold;
| data1 = {{#if:{{{name|}}}|{{{official_name|}}}}}
 
| rowclass3 = mergedtoprow
<!-- ***Transliteration language 1*** -->
| header3 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{{translit_lang1}}}&nbsp;transcription(s)<!--
| rowclass2 = mergedtoprow
***Transliteration language 1***
| header2 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{{translit_lang1}}}&nbsp;transcription(s)}}
-->{{infobox|child=yes
|rowclass1 = {{#if:{{{translit_lang1_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type}}}
|data1 = {{#if:{{{translit_lang1_type|}}}|{{{translit_lang1_info|}}}}}
 
| |rowclass3 = {{#if:{{{translit_lang1_type1translit_lang1_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_typetranslit_lang1_type1}}}
| data3 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type1|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_typetranslit_lang1_info1|}}}|{{{translit_lang1_info|}}}}}}}
 
| |rowclass4 = {{#if:{{{translit_lang1_type2translit_lang1_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type1translit_lang1_type2}}}
| data4 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type2|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type1translit_lang1_info2|}}}|{{{translit_lang1_info1|}}}}}}}
 
| |rowclass5 = {{#if:{{{translit_lang1_type3translit_lang1_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type2translit_lang1_type3}}}
| data5 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type3|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type2translit_lang1_info3|}}}|{{{translit_lang1_info2|}}}}}}}
 
| |rowclass6 = {{#if:{{{translit_lang1_type4translit_lang1_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type3translit_lang1_type4}}}
| data6 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type4|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type3translit_lang1_info4|}}}|{{{translit_lang1_info3|}}}}}}}
 
| |rowclass7 = {{#if:{{{translit_lang1_type5translit_lang1_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type4translit_lang1_type5}}}
| data7 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type5|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type4translit_lang1_info5|}}}|{{{translit_lang1_info4|}}}}}}}
 
| rowclass8 = {{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| |label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type5translit_lang1_type6}}}
| |data8 = {{#if:{{{translit_lang1translit_lang1_type6|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type5translit_lang1_info6|}}}|{{{translit_lang1_info5|}}}}} }}
}} }}
 
| rowclass4 = mergedtoprow
| rowclass9 = mergedbottomrow
| header4 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{{translit_lang2}}}&nbsp;transcription(s)<!--
| label9 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang1_type6}}}
***Transliteration language 2***
| data9 = {{#if:{{{translit_lang1|}}}|{{#if:{{{translit_lang1_type6|}}}|{{{translit_lang1_info6|}}}}}}}
-->{{infobox|child=yes
|rowclass1 = {{#if:{{{translit_lang2_type1|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
|label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type}}}
|data1 = {{#if:{{{translit_lang2_type|}}}|{{{translit_lang2_info|}}}}}
 
|rowclass3 = {{#if:{{{translit_lang2_type2|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
<!-- ***Transliteration language 2*** -->
|label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type1}}}
| rowclass10 = mergedtoprow
| header10 |data3 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type1|}}}|{{{translit_lang2translit_lang2_info1|}}}&nbsp;transcription(s)}}
 
| rowclass11 |rowclass4 = {{#if:{{{translit_lang2_type1translit_lang2_type3|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label11 =|label4 =&nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_typetranslit_lang2_type2}}}
| data11data4 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_typetranslit_lang2_info2|}}}|{{{translit_lang2_info|}}}}}}}
 
| rowclass12 |rowclass5 = {{#if:{{{translit_lang2_type2translit_lang2_type4|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label12 |label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type1translit_lang2_type3}}}
| data12data5 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type3|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type1translit_lang2_info3|}}}|{{{translit_lang2_info1|}}}}}}}
 
| rowclass13 |rowclass6 = {{#if:{{{translit_lang2_type3translit_lang2_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label13 |label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type2translit_lang2_type4}}}
| data13data6 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type4|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type2translit_lang2_info4|}}}|{{{translit_lang2_info2|}}}}}}}
 
| rowclass14 |rowclass7 = {{#if:{{{translit_lang2_type4translit_lang2_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label14 |label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type3translit_lang2_type5}}}
| data14data7 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type5|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type3translit_lang2_info5|}}}|{{{translit_lang2_info3|}}}}}}}
 
| rowclass15rowclass8 = {{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label15 |label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type4translit_lang2_type6}}}
| data15data8 = {{#if:{{{translit_lang2translit_lang2_type6|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type4translit_lang2_info6|}}}|{{{translit_lang2_info4|}}}}} }}
}} }}
 
}}<!-- end ** names, type, and transliterations ** -->
| rowclass16 = {{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label16 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type5}}}
| data16 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type5|}}}|{{{translit_lang2_info5|}}}}}}}
 
| rowclass17 = mergedbottomrow
| label17 = &nbsp;•&nbsp;{{{translit_lang2_type6}}}
| data17 = {{#if:{{{translit_lang2|}}}|{{#if:{{{translit_lang2_type6|}}}|{{{translit_lang2_info6|}}}}}}}
<!-- end ** names, type, and transliterations ** -->
 
<!-- ***Skyline Image*** -->
| imagestyle = padding:0.7em 0.8em
| rowclass18 = mergedtoprow
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_skyline|}}}|size={{{imagesize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{image_alt|}}}|title={{{image_caption|Skyline of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}
<!--| rowcellstyle18 = padding:0.7em 0.8em-->
| caption = {{{image_caption|}}}
| data18 = {{#if:{{{image_skyline|}}}{{{image|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{#if:{{{image_skyline|}}}|{{{image_skyline}}}|{{{image|}}}}}|size={{{image_size|{{{imagesize|}}}}}}|sizedefault=250px|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}|title={{{image_caption|{{{caption|Skyline of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}}}}{{#if:{{{image_caption|{{{caption|}}}}}}|<div>{{{image_caption|{{{caption|}}}}}}</div>}} }}
 
<!-- ***Other Image*** -->
| image2 = {{{image|}}}
 
<!-- ***Flag, Seal, Shield and Coat of arms*** -->
| rowclass19rowclass1 = mergedtoprow
| class19class1 = maptable
| data19data1 = {{#if:{{{image_flag|}}}{{{image_seal|}}}{{{image_shield|}}}{{{image_blank_emblem|}}}{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}
|{{Infobox settlement/columns
| 1 = {{#if:{{{image_flag|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_flag}}}|size={{{flag_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|border={{yesno |{{{flag_border|}}}|yes=yes|blank=yes}}|alt={{{flag_alt|}}}|title=Flag of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Flag|link={{{flag_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 2 = {{#if:{{{image_seal|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_seal|}}}|size={{{seal_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{seal_alt|}}}|title=Official seal of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{seal_type|}}}|{{{seal_type}}}|Seal}}|link={{{seal_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 3 = {{#if:{{{image_shield|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_shield|}}}||size={{{shield_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{shield_alt|}}}|title=Coat of arms of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type=Coat of arms|link={{{shield_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 4 = {{#if:{{{image_blank_emblem|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_blank_emblem|}}}|size={{{blank_emblem_size|}}}|sizedefault={{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}|85px|100px}}|alt={{{blank_emblem_alt|}}}|title=Official logo of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}<br /><small>'''{{Infobox settlement/link|type={{#if:{{{blank_emblem_type|}}}|{{{blank_emblem_type}}}|Logo}}|link={{{blank_emblem_link|}}}|name={{{official_name}}}}}'''</small>}}
| 5 = {{#if:{{{image_map|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=100px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br />{{{map_caption}}}}} }}
| 0 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{coordinates{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}} }}
}} }}
 
<!-- ***Etymology*** -->
| rowclass2 = mergedrow
| rowclass20 = mergedtoprow
| data20data2 = {{#if:{{{etymology|}}}|Etymology: {{{etymology}}} }}
<!-- ***Nickname*** -->
| rowclass21rowclass3 = {{#if:{{{etymology|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| data21data3 = {{#if:{{{nickname|}}}|Nickname(s): <span class="nickname">{{{nickname}}}</span>}}
<!-- ***Motto*** -->
| rowclass4 = mergedrow
| rowclass22 = {{#if:{{{etymology|}}}{{{nickname|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| data22data4 = {{#if:{{{motto|}}}|Motto: {{{motto}}} }}
<!-- ***Anthem*** -->
| rowclass5 = mergedrow
| rowclass23 = {{#if:{{{etymology|}}}{{{nickname|}}}{{{motto|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| data23data5 = {{#if:{{{anthem|}}}|Anthem: {{{anthem}}} }}
<!-- ***Map*** -->
| rowclass6 = mergedrow
| rowclass24 = mergedtoprow
| data24data6 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map_narrow|}}}|{{{pushpin_map|}}}}}||{{#if:{{{image_map|}}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map}}}|size={{{mapsize|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt|}}}|title={{{map_caption|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption|}}}|<br /><small>{{{map_caption}}}</small>}}
}}}}
| rowclass25rowclass7 = mergedrow
| data25data7 = {{#if:{{{image_map1|}}}|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image_map1}}}|size={{{mapsize1|}}}|sizedefault=250px|alt={{{map_alt1|}}}|title={{{map_caption1|Location of {{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name}}}}}}}}}}{{#if:{{{map_caption1|}}}|<br /><small>{{{map_caption1}}}</small>}} }}
 
<!-- ***Pushpin Map*** -->
| rowclass26rowclass9 = mergedtoprow
| data26data9 = {{#if:{{{pushpin_map_narrow|}}}||{{#if:{{both| {{{pushpin_map|}}} | {{both|{coordinates{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map|}}}
|border = none
|AlternativeMap = {{{pushpin_image|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay|}}}
|coordinates = {{{coordinates|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label|}}}|{{{pushpin_label}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position|}}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
}} }}
 
| rowclass10 = mergedrow
| data10 = {{#if:{{both|{{{pushpin_map1|}}}|{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}} {{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}} }}|
{{location map|{{{pushpin_map1|}}}
|border = none
|alt = {{{pushpin_map_alt1|}}}
|caption =
|float = center
|width = {{{pushpin_mapsize1|}}}
|default_width = 250
|relief= {{{pushpin_relief1|}}}
|AlternativeMap = {{{pushpin_image1|}}}
|overlay_image = {{{pushpin_overlay1|}}}
|label = {{#ifeq: {{lc: {{{pushpin_label_position1|}}} }} | none | | {{#if:{{{pushpin_label1|}}}|{{{pushpin_label1}}}|{{#if:{{{name|}}}|{{{name}}}|{{{official_name|}}}}}}} }}
|lat = {{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}| |{{{latd|}}} }}
|long = {{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}| |{{{longd|}}} }}
|lat_deg={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latd|}}} }}
|lat_min={{#if:{{{latm|}}}{{{latNS|}}}|{{{latm|}}} }}
|lat_sec={{#if:{{{lats|}}}{{{latNS|}}}|{{{lats|}}} }}
|lat_dir={{{latNS|}}}
|lon_deg={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longd|}}} }}
|lon_min={{#if:{{{longm|}}}{{{longEW|}}}|{{{longm|}}} }}
|lon_sec={{#if:{{{longs|}}}{{{longEW|}}}|{{{longs|}}} }}
|lon_dir={{{longEW|}}}
|marksize =6
|position = {{{pushpin_label_position1|}}}
}}{{#if:{{{pushpin_map_caption1|}}}|<small>{{{pushpin_map_caption1|}}}</small>|{{#if:{{{map_caption|}}}|<small>{{{map_caption}}}</small>}}}}
}}
 
<!-- ***Coordinates*** -->
| rowclass27rowclass11 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|{{#if:{{{grid_position|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}}}
| data11 = {{#if:{{both|{{{latd|}}}|{{{longd|}}}}}{{both|{{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}|{{#property:P625}}}}
| data27 = {{#if:{{{coordinates|}}}
|Coordinates{{#if:{{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}}|&#32;({{{coor_pinpoint|{{{coor_type|}}}}}})|}}: {{Geobox coor|{{{latd|}}}|{{{latm|}}}|{{{lats|}}}|{{{latNS|}}}|{{{longd|}}}|{{{longm|}}}|{{{longs|}}}|{{{longEW|}}}|{{#invokeif:Coordinates{{{coordinates_type|coordinsert}}}|{{{coordinates|coordinates_type}}}|type:city{{#if:{{{population_total|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{population_total}}}|R}}+1}}||({{formatnum:{{{population_total}}}|R}})}}|}}{{#if:{{{coordinates_region|}}}|_region:{{{coordinates_region}}}|{{#if:{{{subdivision_name|}}}|region_region:{{Country abbreviationCountryAbbr|{{{subdivision_name|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }} }} }} }}|{{#ifeq:{{{subdivision_name2coordinates_display|}}}|inline|μ1|{{#if:{{{subdivision_name3coordinates_display|}}}|title|μ1}}}}={{{coordinates_display|}} }|{{#if:{{{coordinates_format|} }} |format|μ2}}={{{coordinates_footnotescoordinates_format|}}} |wikidata={{{coordinates_wikidata|{{{wikidata|}}}}}}}}{{{coordinates_footnotes|}}}
}}
 
| rowclass28rowclass12 = {{#if:{{{image_map|}}}{{{image_map1|}}}{{{pushpin_map|}}}{{{pushpin_map1|}}}|mergedbottomrow|mergedrow}}
| label28label12 = {{ifempty|{{{grid_name|}}}|Grid&nbsp;position}}
| data28data12 = {{{grid_position|}}}
 
<!-- ***Subdivisions*** -->
| rowclass29rowclass13 = mergedtoprow
| label29label13 = {{{subdivision_type}}}
| data29data13 = {{#if:{{{subdivision_type|}}}|{{{subdivision_name|}}} }}
 
| rowclass30rowclass14 = mergedrow
| label30label14 = {{{subdivision_type1}}}
| data30data14 = {{#if:{{{subdivision_type1|}}}|{{{subdivision_name1|}}} }}
 
| rowclass31rowclass15 = mergedrow
| label31label15 = {{{subdivision_type2}}}
| data31data15 = {{#if:{{{subdivision_type2|}}}|{{{subdivision_name2|}}} }}
 
| rowclass32rowclass16 = mergedrow
| label32label16 = {{{subdivision_type3}}}
| data32data16 = {{#if:{{{subdivision_type3|}}}|{{{subdivision_name3|}}} }}
 
| rowclass33rowclass17 = mergedrow
| label33label17 = {{{subdivision_type4}}}
| data33data17 = {{#if:{{{subdivision_type4|}}}|{{{subdivision_name4|}}} }}
 
| rowclass34rowclass18 = mergedrow
| label34label18 = {{{subdivision_type5}}}
| data34data18 = {{#if:{{{subdivision_type5|}}}|{{{subdivision_name5|}}} }}
 
| rowclass35rowclass19 = mergedrow
| label35label19 = {{{subdivision_type6}}}
| data35data19 = {{#if:{{{subdivision_type6|}}}|{{{subdivision_name6|}}} }}
 
<!--***Established*** -->
| rowclass36rowclass20 = mergedtoprow
| label36label20 = {{{established_title}}}
| data36data20 = {{#if:{{{established_title|}}}|{{{established_date|}}} }}
 
| rowclass37rowclass21 = mergedrow
| label37label21 = {{{established_title1}}}
| data37data21 = {{#if:{{{established_title1|}}}|{{{established_date1|}}} }}
 
| rowclass38rowclass22 = mergedrow
| label38label22 = {{{established_title2}}}
| data38data22 = {{#if:{{{established_title2|}}}|{{{established_date2|}}} }}
 
| rowclass39rowclass23 = mergedrow
| label39label23 = {{{established_title3}}}
| data39data23 = {{#if:{{{established_title3|}}}|{{{established_date3|}}} }}
 
| rowclass40rowclass24 = mergedrow
| label40label24 = {{{established_title4}}}
| data40data24 = {{#if:{{{established_title4|}}}|{{{established_date4|}}} }}
 
| rowclass41rowclass25 = mergedrow
| label41label25 = {{{established_title5extinct_title}}}
| data41data25 = {{#if:{{{established_title5extinct_title|}}}|{{{established_date5extinct_date|}}} }}
 
| rowclass42rowclass26 = mergedrow
| label26 = ನಿರ್ಮಾತೃ
| label42 = {{{established_title6}}}
| data26 = {{{founder|}}}
| data42 = {{#if:{{{established_title6|}}}|{{{established_date6|}}} }}
 
| rowclass43rowclass27 = mergedrow
| label27 = [[Namesake|ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ]]
| label43 = {{{established_title7}}}
| data27 = {{{named_for|}}}
| data43 = {{#if:{{{established_title7|}}}|{{{established_date7|}}} }}
 
| rowclass44 = mergedrow
| label44 = {{{extinct_title}}}
| data44 = {{#if:{{{extinct_title|}}}|{{{extinct_date|}}} }}
 
| rowclass45 = mergedrow
| label45 = Founded by
| data45 = {{{founder|}}}
 
| rowclass46 = mergedrow
| label46 = [[Namesake|Named for]]
| data46 = {{{named_for|}}}
 
<!-- ***Seat of government and subdivisions within the settlement*** -->
| rowclass47rowclass28 = mergedtoprow
| label47label28 = {{#if:{{{seat_type|}}}|{{{seat_type}}}|Seatಸ್ಥಾನ}}
| data47data28 = {{{seat|}}}
 
| rowclass48rowclass29 = mergedrow
| label48label29 = {{#if:{{{seat1_type|}}}|{{{seat1_type}}}|Formerಹಿಂದಿನ seatಸ್ಥಾನ}}
| data48data29 = {{{seat1|}}}
 
| rowclass49rowclass30 = {{#if:{{{seat|}}}{{{seat1|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label49label30 = {{#if:{{{parts_type|}}}|{{{parts_type}}}|Boroughsಪುರಗಳು}}
| data49data30 = {{#if:{{{parts|}}}{{{p1|}}}
|{{#ifeq:{{{parts_style|}}}|para
|<b>{{{parts|}}}{{#if:{{both|{{{parts|}}}|{{{p1|}}}}}|&#58;&nbsp;|}}</b>{{comma separated entries|{{{p1|}}}|{{{p2|}}}|{{{p3|}}}|{{{p4|}}}|{{{p5|}}}|{{{p6|}}}|{{{p7|}}}|{{{p8|}}}|{{{p9|}}}|{{{p10|}}}|{{{p11|}}}|{{{p12|}}}|{{{p13|}}}|{{{p14|}}}|{{{p15|}}}|{{{p16|}}}|{{{p17|}}}|{{{p18|}}}|{{{p19|}}}|{{{p20|}}}|{{{p21|}}}|{{{p22|}}}|{{{p23|}}}|{{{p24|}}}|{{{p25|}}}|{{{p26|}}}|{{{p27|}}}|{{{p28|}}}|{{{p29|}}}|{{{p30|}}}|{{{p31|}}}|{{{p32|}}}|{{{p33|}}}|{{{p34|}}}|{{{p35|}}}|{{{p36|}}}|{{{p37|}}}|{{{p38|}}}|{{{p39|}}}|{{{p40|}}}|{{{p41|}}}|{{{p42|}}}|{{{p43|}}}|{{{p44|}}}|{{{p45|}}}|{{{p46|}}}|{{{p47|}}}|{{{p48|}}}|{{{p49|}}}|{{{p50|}}}}}
 
<!-- ***Government type and Leader*** -->
| rowclass50rowclass31 = mergedtoprow
| header50header31 = {{#if:{{{government_type|}}}{{{governing_body|}}}{{{leader_name|}}}{{{leader_name1|}}}{{{leader_name2|}}}{{{leader_name3|}}}{{{leader_name4|}}}|Governmentಸರ್ಕಾರ<span style="font-weight:normal">{{{government_footnotes|}}}</span>}}
<!-- ***Government*** -->
| rowclass51rowclass32 = mergedrow
| label51label32 = &nbsp;•&nbsp;Typeಶೈಲಿ
| data51data32 = {{{government_type|}}}
 
| rowclass52rowclass33 = mergedrow
| label52label33 = &nbsp;•&nbsp;Bodyಅಂಗ
| class52class33 = agent
| data52data33 = {{{governing_body|}}}
 
| rowclass53rowclass34 = mergedrow
| label53label34 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title}}}
| data53data34 = {{#if:{{{leader_title|}}}|{{{leader_name|}}} {{#if:{{{leader_party|}}}|({{Polparty|{{{subdivision_name}}}|{{{leader_party}}}}})}}}}
| rowclass54rowclass35 = mergedrow
| label54label35 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title1}}}
| data54data35 = {{#if:{{{leader_title1|}}}|{{{leader_name1|}}}}}
| rowclass55rowclass36 = mergedrow
| label55label36 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title2}}}
| data55data36 = {{#if:{{{leader_title2|}}}|{{{leader_name2|}}}}}
| rowclass56rowclass37 = mergedrow
| label56label37 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title3}}}
| data56data37 = {{#if:{{{leader_title3|}}}|{{{leader_name3|}}}}}
| rowclass57rowclass38 = mergedrow
| label57label38 = &nbsp;•&nbsp;{{{leader_title4}}}
| data57data38 = {{#if:{{{leader_title4|}}}|{{{leader_name4|}}}}}
 
<!-- ***Geographical characteristics*** -->
<!-- ***Area*** -->
| rowclass58rowclass39 = mergedtoprow
| header58header39 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}
|{{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|<!-- displayed below -->
|Areaವಿಸ್ತೀರ್ಣ<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
}}
}}
 
| rowclass59rowclass40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}|mergedtoprow|mergedrow}}
| label59label40 = {{#if:{{both|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;|1}}|{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}}}
|Areaವಿಸ್ತೀರ್ಣ<span style="font-weight:normal">{{{area_footnotes|}}}</span>
|&nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|Cityನಗರ}}|Totalಒಟ್ಟು}}}}
}}
| data59data40 = {{#if:{{{area_total_km2|}}}{{{area_total_ha|}}}{{{area_total_acre|}}}{{{area_total_sq_mi|}}}{{{area_total_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_total_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass60rowclass41 = mergedrow
| label60label41 = &nbsp;•&nbsp;Landಭೂಮಿ
| data60data41 = {{#if:{{{area_land_km2|}}}{{{area_land_ha|}}}{{{area_land_acre|}}}{{{area_land_sq_mi|}}}{{{area_land_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_land_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}
| rowclass61rowclass42 = mergedrow
| label61label42 = &nbsp;•&nbsp;Waterನೀರು
| data61data42 = {{#if:{{{area_water_km2|}}}{{{area_water_ha|}}}{{{area_water_acre|}}}{{{area_water_sq_mi|}}}{{{area_water_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_water_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}} {{#if:{{{area_water_percent|}}}| &nbsp;{{{area_water_percent}}}%}}}}
| rowclass62rowclass43 = mergedrow
| label62label43 = &nbsp;•&nbsp;Urbanನಗರ ಪ್ರದೇಶ<span style="font-weight:normal">{{{area_urban_footnotes|}}}</span>
| data62data43 = {{#if:{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_ha|}}}{{{area_urban_acre|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_urban_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_urban_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass63rowclass44 = mergedrow
| label63label44 = &nbsp;•&nbsp;Ruralಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ<span style="font-weight:normal">{{{area_rural_footnotes|}}}</span>
| data63data44 = {{#if:{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_ha|}}}{{{area_rural_acre|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}{{{area_rural_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_rural_km2|}}}
|name ={{{subdivision_name}}}
}}}}
| rowclass64rowclass45 = mergedrow
| label64label45 =&nbsp;•&nbsp;Metroಮೆಟ್ರೋ<span style="font-weight:normal">{{{area_metro_footnotes|}}}</span>
| data64data45 = {{#if:{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_ha|}}}{{{area_metro_acre|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_metro_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_metro_km2|}}}
}}}}
<!-- ***Area rank*** -->
| rowclass65rowclass46 = mergedrow
| label46 = ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸ್ಥಾನ
| label65 = Area rank
| data65data46 = {{{area_rank|}}}
 
| rowclass66rowclass47 = mergedrow
| label66label47 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank1_title}}}
| data66data47 = {{#if:{{{area_blank1_km2|}}}{{{area_blank1_ha|}}}{{{area_blank1_acre|}}}{{{area_blank1_sq_mi|}}}{{{area_blank1_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank1_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass67rowclass48 = mergedrow
| label67label48 = &nbsp;•&nbsp;{{{area_blank2_title}}}
| data67data48 = {{#if:{{{area_blank2_km2|}}}{{{area_blank2_ha|}}}{{{area_blank2_acre|}}}{{{area_blank2_sq_mi|}}}{{{area_blank2_dunam|}}}
|{{infobox_settlement/areadisp
|km2 ={{{area_blank2_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass68rowclass49 = mergedrow
| label68label49 = &nbsp;
| data68data49 = {{#if:{{{area_note|}}}|<small>{{{area_note}}}</small>}}
 
<!-- ***Dimensions*** -->
| rowclass69rowclass50 = mergedtoprow
| header69header50 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}|Dimensions<span style="font-weight:normal">{{{dimensions_footnotes|}}}</span>}}
 
| rowclass70rowclass51 = mergedrow
| label70label51 = &nbsp;•&nbsp;Lengthಉದ್ದ
| data70data51 = {{#if:{{{length_km|}}}{{{length_mi|}}}
| {{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{length_km|}}}
}} }}
 
| rowclass71rowclass52 = mergedrow
| label71label52 = &nbsp;•&nbsp;Widthಅಗಲ
| data71data52 = {{#if:{{{width_km|}}}{{{width_mi|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|km ={{{width_km|}}}
 
<!-- ***Elevation*** -->
| rowclass72rowclass53 = mergedtoprow
| label72label53 = Elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_point|}}}|&#32;({{{elevation_point}}})}}</span>
| data72data53 = {{#if:{{{elevation_m|}}}{{{elevation_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_m|}}}
}} }}
 
| rowclass73rowclass54 = mergedtoprow
| label73label54 = Highestಗರಿಷ್ಠ&nbsp;elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_max_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_max_point|}}}|&#32;({{{elevation_max_point}}})}}</span>
| data73data54 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_max_m|}}}
}} }}
<!-- ***Elevation max rank*** -->
| rowclass74rowclass55 = mergedrow
| label74label55 = &nbsp;•&nbsp;Rank
| data74data55 = {{#if:{{{elevation_max_m|}}}{{{elevation_max_ft|}}}| {{{elevation_max_rank|}}} }}
 
| rowclass75rowclass56 = {{#if:{{{elevation_min_rank|}}}|mergedrow|mergedbottomrow}}
| label75label56 = Lowestಕನಿಷ್ಠ&nbsp;elevationಎತ್ತರ<span style="font-weight:normal">{{{elevation_min_footnotes|}}}{{#if:{{{elevation_min_point|}}}|&#32;({{{elevation_min_point}}})}}</span>
| data75data56 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}
|{{infobox_settlement/lengthdisp
|m ={{{elevation_min_m|}}}
}} }}
<!-- ***Elevation min rank*** -->
| rowclass76rowclass57 = mergedrow
| label76label57 = &nbsp;•&nbsp;Rankಸ್ಥಾನ
| data76data57 = {{#if:{{{elevation_min_m|}}}{{{elevation_min_ft|}}}|{{{elevation_min_rank|}}}}}
 
<!-- ***Population*** -->
| rowclass77rowclass58 = mergedtoprow
| label77label58 =ಜನ Populationಸಂಖ್ಯೆ <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
| data77data58 = {{#if:{{{population|}}}
| {{formatnum:{{{population}}}}}
| {{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
}}
 
| rowclass78rowclass59 = mergedtoprow
| header78header59 = {{#if:{{{population|}}}
|
|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
|
|{{#if:{{{population_total|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{population_metro|}}}{{{population_blank1|}}}{{{population_blank2|}}}{{{population_est|}}}
|Populationಜನ ಸಂಖ್ಯೆ <span style="font-weight:normal">{{#if:{{{population_as_of|}}}|({{{population_as_of}}})}}{{{population_footnotes|}}}</span>
}}
}}
}}
 
| rowclass79rowclass60 = mergedrow
| label79label60 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{total_type|}}}|{{{total_type}}}|{{#if:{{{population_metro|}}}{{{population_urban|}}}{{{population_rural|}}}{{{area_metro_km2|}}}{{{area_metro_sq_mi|}}}{{{area_urban_km2|}}}{{{area_urban_sq_mi|}}}{{{area_rural_km2|}}}{{{area_rural_sq_mi|}}}|{{#if:{{{settlement_type|{{{type|}}}}}}|{{{settlement_type|{{{type}}}}}}|Cityನಗರ}}|Totalಒಟ್ಟು}}}}
| data79data60 = {{#if:{{{population|}}}
|
|{{#ifeq:{{{total_type}}}|&nbsp;
}}
 
| rowclass80rowclass61 = mergedrow
| label80label61 = &nbsp;•&nbsp;Estimateಅಂದಾಜು&nbsp;<span style="font-weight:normal">({{{pop_est_as_of}}}){{{pop_est_footnotes|}}}</span>
| data80data61 = {{#if:{{{population_est|}}}|{{formatnum:{{{population_est}}}}} }}
 
<!-- ***Population rank*** -->
| rowclass81rowclass62 = mergedrow
| label81label62 =&nbsp;•&nbsp;Rankಸ್ಥಾನ
| data81data62 = {{{population_rank|}}}
 
| rowclass82rowclass63 = mergedrow
| label82label63 = &nbsp;•&nbsp;Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data82data63 = {{#if:{{{population_density_km2|}}}{{{population_density_sq_mi|}}}{{{population_total|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_km2|}}}
 
<!-- ***Population density rank*** -->
| rowclass83rowclass64 = mergedrow
| label83label64 = &nbsp;•&nbsp;Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ&nbsp;rankಸ್ಥಾನ
| data83data64 = {{{population_density_rank|}}}
 
| rowclass84rowclass65 = mergedrow
| label84label65 = &nbsp;•&nbsp;[[Urbanನಗರ areaಪ್ರದೇಶ|Urbanನಗರ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_urban_footnotes|}}}</span>
| data84data65 = {{#if:{{{population_urban|}}}| {{formatnum:{{{population_urban}}}}} }}
 
| rowclass85rowclass66 = mergedrow
| label85label66 = &nbsp;•&nbsp;Urbanನಗರ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data85data66 = {{#if:{{{population_density_urban_km2|}}}{{{population_density_urban_sq_mi|}}}{{{population_urban|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_urban_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass86rowclass67 = mergedrow
| label86label67 = &nbsp;•&nbsp;[[Ruralಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ area|Ruralಗ್ರಾಮೀಣ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_rural_footnotes|}}}</span>
| data86data67 = {{#if:{{{population_rural|}}}|{{formatnum:{{{population_rural}}}}}}}
 
| rowclass87rowclass68 = mergedrow
| label87label68 = &nbsp;•&nbsp;Ruralಗ್ರಾಮೀಣ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data87data68 = {{#if:{{{population_density_rural_km2|}}}{{{population_density_rural_sq_mi|}}}{{{population_rural|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_rural_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass88rowclass69 = mergedrow
| label88label69 =&nbsp;•&nbsp;[[Metropolitanಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ areaಪ್ರದೇಶ|Metroಮೆಟ್ರೋ]]<span style="font-weight:normal">{{{population_metro_footnotes|}}}</span>
| data88data69 = {{#if:{{{population_metro|}}}| {{formatnum:{{{population_metro}}}}} }}
 
| rowclass89rowclass70 = mergedrow
| label89label70 = &nbsp;•&nbsp;Metroಮೆಟ್ರೋ&nbsp;densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ
| data89data70 = {{#if:{{{population_density_metro_km2|}}}{{{population_density_metro_sq_mi|}}}{{{population_metro|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_metro_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass90rowclass71 = mergedrow
| label90label71 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank1_title|}}}<span style="font-weight:normal">{{{population_blank1_footnotes|}}}</span>
| data90data71 = {{#if:{{{population_blank1|}}}|{{formatnum:{{{population_blank1}}}}}}}
 
| rowclass91rowclass72 = mergedrow
| label91label72 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank1_title|}}}|{{{population_blank1_title}}} density|Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ}}
| data91data72 = {{#if:{{{population_density_blank1_km2|}}}{{{population_density_blank1_sq_mi|}}}{{{population_blank1|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_blank1_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass92rowclass73 = mergedrow
| label92label73 = &nbsp;•&nbsp;{{{population_blank2_title|}}}<span style="font-weight:normal">{{{population_blank2_footnotes|}}}</span>
| data92data73 = {{#if:{{{population_blank2|}}}|{{formatnum:{{{population_blank2}}}}}}}
 
| rowclass93rowclass74 = mergedrow
| label93label74 = &nbsp;•&nbsp;{{#if:{{{population_blank2_title|}}}|{{{population_blank2_title}}} density|Densityಜನಸಾಂದ್ರತೆ}}
| data93data74 = {{#if:{{{population_density_blank2_km2|}}}{{{population_density_blank2_sq_mi|}}}{{{population_blank2|}}}
|{{infobox_settlement/densdisp
|/km2 ={{{population_density_blank2_km2|}}}
}}}}
 
| rowclass94rowclass75 = mergedrow
| label94label75 = &nbsp;
| data94data75 = {{#if:{{{population_note|}}}|<small>{{{population_note}}}</small>}}
 
| rowclass95rowclass76 = mergedtoprow
| label95label76 = [[Demonym|Demonym(s)]]
| data95data76 = {{{population_demonym|}}}
 
| rowclass77 = mergedtoprow
<!-- ***Demographics 1*** -->
| header77 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
| rowclass96 = mergedtoprow
|{{{demographics_type1}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics1_footnotes|}}}</span><!--
| header96 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
***Demographics 1***
|{{{demographics_type1}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics1_footnotes|}}}</span>}}
-->{{infobox|child=yes
| rowclass97 = mergedrow
| label97 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title1}}}
| data97 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title1|}}}|{{{demographics1_info1|}}}}}}}
| rowclass98 = mergedrow
| label98 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}
| data98 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title2|}}}|{{{demographics1_info2|}}}}}}}
| rowclass99 = mergedrow
| label99 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}
| data99 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title3|}}}|{{{demographics1_info3|}}}}}}}
| rowclass100 = mergedrow
| label100 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title4}}}
| data100 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title4|}}}|{{{demographics1_info4|}}}}}}}
| rowclass101 = mergedrow
| label101 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title5}}}
| data101 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title5|}}}|{{{demographics1_info5|}}}}}}}
| rowclass102 = mergedrow
| label102 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title6}}}
| data102 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title6|}}}|{{{demographics1_info6|}}}}}}}
| rowclass103 = mergedrow
| label103 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title7}}}
| data103 = {{#if:{{{demographics_type1|}}}
|{{#if:{{{demographics1_title7|}}}|{{{demographics1_info7|}}}}}}}
 
| rowclass1 = mergedrow
<!-- ***Demographics 2*** -->
| label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title1}}}
| rowclass104 = mergedtoprow
| header104 data1 = {{#if:{{{demographics_type2demographics1_title1|}}}|{{{demographics1_info1}}}}}
| rowclass3 = mergedrow
|{{{demographics_type2}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics2_footnotes|}}}</span>}}
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title2}}}
| rowclass105 = mergedrow
| data3 = {{#if:{{{demographics1_title2|}}}|{{{demographics1_info2}}}}}
| label105 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title1}}}
| rowclass4 = mergedrow
| data105 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title3}}}
|{{#if:{{{demographics2_title1|}}}|{{{demographics2_info1|}}}}}}}
| data4 = {{#if:{{{demographics1_title3|}}}|{{{demographics1_info3}}}}}
| rowclass106 = mergedrow
| rowclass5 = mergedrow
| label106 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}
| data106label5 = {{#if:&nbsp;•&nbsp;{{{demographics_type2|demographics1_title4}}}
| data5 = {{#if:{{{demographics2_title2demographics1_title4|}}}|{{{demographics2_info2|}}demographics1_info4}}}}}
| rowclass107rowclass6 = mergedrow
| label107label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title3demographics1_title5}}}
| data107data6 = {{#if:{{{demographics_type2demographics1_title5|}}}|{{{demographics1_info5}}}}}
| rowclass7 = mergedrow
|{{#if:{{{demographics2_title3|}}}|{{{demographics2_info3|}}}}}}}
| label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title6}}}
| rowclass108 = mergedrow
| data7 = {{#if:{{{demographics1_title6|}}}|{{{demographics1_info6}}}}}
| label108 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}
| rowclass8 = mergedrow
| data108 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
| label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics1_title7}}}
|{{#if:{{{demographics2_title4|}}}|{{{demographics2_info4|}}}}}}}
| data8 = {{#if:{{{demographics1_title7|}}}|{{{demographics1_info7}}}}}
| rowclass109 = mergedrow
}}}}
| label109 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}
 
| data109 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
| rowclass78 = mergedtoprow
|{{#if:{{{demographics2_title5|}}}|{{{demographics2_info5|}}}}}}}
| header78 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
| rowclass110 = mergedrow
|{{{demographics_type2}}}<span style="font-weight:normal">{{{demographics2_footnotes|}}}</span><!--
| label110 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title6}}}
***Demographics 2***
| data110 = {{#if:{{{demographics_type2|}}}
-->{{infobox|child=yes
|{{#if:{{{demographics2_title6|}}}|{{{demographics2_info6|}}}}}}}
| rowclass111rowclass1 = mergedrow
| label111label1 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title7demographics2_title1}}}
| data111data1 = {{#if:{{{demographics_type2demographics2_title1|}}}|{{{demographics2_info1}}}}}
| rowclass3 = mergedrow
|{{#if:{{{demographics2_title7|}}}|{{{demographics2_info7|}}}}}}}
| label3 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title2}}}
| data3 = {{#if:{{{demographics2_title2|}}}|{{{demographics2_info2}}}}}
| rowclass4 = mergedrow
| label4 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title3}}}
| data4 = {{#if:{{{demographics2_title3|}}}|{{{demographics2_info3}}}}}
| rowclass5 = mergedrow
| label5 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title4}}}
| data5 = {{#if:{{{demographics2_title4|}}}|{{{demographics2_info4}}}}}
| rowclass6 = mergedrow
| label6 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title5}}}
| data6 = {{#if:{{{demographics2_title5|}}}|{{{demographics2_info5}}}}}
| rowclass7 = mergedrow
| label7 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title6}}}
| data7 = {{#if:{{{demographics2_title6|}}}|{{{demographics2_info6}}}}}
| rowclass8 = mergedrow
| label8 = &nbsp;•&nbsp;{{{demographics2_title7}}}
| data8 = {{#if:{{{demographics2_title7|}}}|{{{demographics2_info7}}}}}
}}}}
 
<!-- ***Time Zones*** -->
| rowclass112rowclass79 = mergedtoprow
| label112label79 = {{#if:{{{timezone2|}}}|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Timeಸಮಯ zone}}ವಲಯ|Timeಸಮಯ zoneವಲಯಗಳು]]s|[[{{#if:{{{timezone_link|}}}|{{{timezone_link}}}|Time zone}}|Timeಸಮಯ zoneವಲಯ]]}}
| data112data79 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[UTCCoordinated Universal Time|ಯುಟಿಸಿ{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}} }}
 
| rowclass113rowclass80 = mergedrow
| label113label80 = <nowiki />
| data113data80 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2|}}}|{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|([[UTCCoordinated Universal Time|ಯುಟಿಸಿ{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]])}} }} }}
 
| rowclass114rowclass81 = mergedrow
| label114label81 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylight saving time|DSTಡಿಎಸ್‍ಟಿ]])</span>
| data114data81 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[UTCCoordinated Universal Time|ಯುಟಿಸಿ{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])}} }}
 
| rowclass115rowclass82 = mergedrow
| label115label82 = <nowiki />
| data115data82 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{#if:{{{timezone2_DST|}}}|{{{timezone2_DST}}} ([[UTCCoordinated Universal Time#Daylight saving time|ಯುಟಿಸಿ{{{utc_offset2_DST|}}}]])}} }} }}
 
<!-- ***Postal Code(s)*** -->
| rowclass116rowclass83 = mergedtoprow
| label116label83 = {{{postal_code_type}}}
| class116class83 = adr
| data116data83 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|<span class="postal-code">{{{postal_code}}}</span>}}}}
 
| rowclass84 = mergedbottomrow
| rowclass117 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}|mergedbottomrow|mergedtoprow}}
| label117label84 = {{{postal2_code_type}}}
| class117class84 = adr
| data117data84 = {{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|<span class="postal-code">{{{postal2_code}}}</span>}} }} }}
 
<!-- ***Area Code(s)*** -->
| rowclass85 = mergedrow
| rowclass118 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label118label85 = {{#if:{{{area_code_type|}}}|{{{area_code_type}}}|[[Telephone numbering plan|Areaಏರಿಯಾ codeಕೋಡ್(ssಗಳು)]]}}
| data118data85 = {{{area_code|}}}
 
<!-- Geocode-->
| rowclass86 = mergedrow
| rowclass119 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label86 = [[Geocodeಜಿಯೋಕೋಡ್]]
| label119 = [[Geocode]]
| class119class86 = nickname
| data119data86 = {{{geocode|}}}
 
<!-- ISO Code-->
| rowclass87 = mergedrow
| rowclass120 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label120label87 = [[ISO 3166|ISO 3166 codeಕೋಡ್]]
| class120class87 = nickname
| data120data87 = {{{iso_code|}}}
 
<!-- Vehicle registration plate-->
| rowclass88 = mergedrow
| rowclass121 = {{#if:{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal_code|}}}|1}}}}{{#if:{{{postal_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code_type|}}}|{{#if:{{{postal2_code|}}}|1}}}}}}{{{area_code|}}}{{{geocode|}}}{{{iso_code|}}}|mergedrow|mergedtoprow}}
| label121label88 = {{#if:{{{registration_plate_type|}}}|{{{registration_plate_type}}}|[[Vehicle registration plate|Vehicleವಾಹನ registrationನೊಂದಣಿ]]}}
| data121data88 = {{{registration_plate|}}}
 
<!-- ***Blank Fields (two sections)*** -->
| rowclass122rowclass90 = mergedtoprow
| label122label90 = {{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}
| data122data90 = {{#if:{{{blank_name_sec1|{{{blank_name|}}}}}}|{{{blank_info_sec1|{{{blank_info|}}}}}}}}
 
| rowclass123rowclass91 = mergedrow
| label123label91 = {{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}
| data123data91 = {{#if:{{{blank1_name_sec1|{{{blank1_name|}}}}}}|{{{blank1_info_sec1|{{{blank1_info|}}}}}}}}
 
| rowclass124rowclass92 = mergedrow
| label124label92 = {{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}
| data124data92 = {{#if:{{{blank2_name_sec1|{{{blank2_name|}}}}}}|{{{blank2_info_sec1|{{{blank2_info|}}}}}}}}
 
| rowclass125rowclass93 = mergedrow
| label125label93 = {{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}
| data125data93 = {{#if:{{{blank3_name_sec1|{{{blank3_name|}}}}}}|{{{blank3_info_sec1|{{{blank3_info|}}}}}}}}
 
| rowclass126rowclass94 = mergedrow
| label126label94 = {{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}
| data126data94 = {{#if:{{{blank4_name_sec1|{{{blank4_name|}}}}}}|{{{blank4_info_sec1|{{{blank4_info|}}}}}}}}
 
| rowclass127rowclass95 = mergedrow
| label127label95 = {{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}
| data127data95 = {{#if:{{{blank5_name_sec1|{{{blank5_name|}}}}}}|{{{blank5_info_sec1|{{{blank5_info|}}}}}}}}
 
| rowclass128rowclass96 = mergedrow
| label128label96 = {{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}
| data128data96 = {{#if:{{{blank6_name_sec1|{{{blank6_name|}}}}}}|{{{blank6_info_sec1|{{{blank6_info|}}}}}}}}
 
| rowclass129rowclass97 = mergedrow
| label129label97 = {{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}
| data129data97 = {{#if:{{{blank7_name_sec1|{{{blank7_name|}}}}}}|{{{blank7_info_sec1|{{{blank7_info|}}}}}}}}
 
| rowclass130rowclass98 = mergedtoprow
| label130label98 = {{{blank_name_sec2}}}
| data130data98 = {{#if:{{{blank_name_sec2|}}}|{{{blank_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass131rowclass99 = mergedrow
| label131label99 = {{{blank1_name_sec2}}}
| data131data99 = {{#if:{{{blank1_name_sec2|}}}|{{{blank1_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass132rowclass100 = mergedrow
| label132label100 = {{{blank2_name_sec2}}}
| data132data100 = {{#if:{{{blank2_name_sec2|}}}|{{{blank2_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass133rowclass101 = mergedrow
| label133label101 = {{{blank3_name_sec2}}}
| data133data101 = {{#if:{{{blank3_name_sec2|}}}|{{{blank3_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass134rowclass102 = mergedrow
| label134label102 = {{{blank4_name_sec2}}}
| data134data102 = {{#if:{{{blank4_name_sec2|}}}|{{{blank4_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass135rowclass103 = mergedrow
| label135label103 = {{{blank5_name_sec2}}}
| data135data103 = {{#if:{{{blank5_name_sec2|}}}|{{{blank5_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass136rowclass104 = mergedrow
| label136label104 = {{{blank6_name_sec2}}}
| data136data104 = {{#if:{{{blank6_name_sec2|}}}|{{{blank6_info_sec2|}}}}}
 
| rowclass137rowclass105 = mergedrow
| label137label105 = {{{blank7_name_sec2}}}
| data137data105 = {{#if:{{{blank7_name_sec2|}}}|{{{blank7_info_sec2|}}}}}
 
<!-- ***Website*** -->
| rowclass138rowclass106 = mergedtoprow
| label106 = ಜಾಲತಾಣ
| label138 = Website
| data138data106 = {{#if:{{{website|}}}|{{{website}}}}}
 
<!-- ***Footnotes*** -->
| below = {{{footnotes|}}}
}}<includeonly>{{#switch:{{{coordinates_region|}}}|CA-X|US-X|IN-X=[[Category:Infobox settlement uses with imprecise region codes]]
}}{{#if:{{{image_dot_map|}}}{{{dot_mapsize|}}}{{{dot_map_base_alt|}}}{{{dot_map_alt|}}}{{{dot_map_caption|}}}{{{dot_x|}}}{{{dot_y|}}}|[[Category:PagesSettlement using infobox settlementarticles with a dot mapmaps]]
}}</includeonly>{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:PagesSettlement usingarticles infoboxrequiring settlement with unknown parametersmaintenance|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview = Page using [[Template:Infobox settlement]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y
| name | official_name | native_name | native_name_lang | other_name | settlement_type | type | translit_lang1 | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type | translit_lang1_info | translit_lang1_type2 | translit_lang1_info1 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_type6 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang2 | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type | translit_lang2_info | translit_lang2_type2 | translit_lang2_info1 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_type6 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | image_skyline | image | imagesize | image_alt | image_caption | image_flag | image_seal | image_shield | image_blank_emblem | pushpin_map_narrow | pushpin_map | flag_size | flag_border | flag_alt | flag_link | seal_size | seal_alt | seal_type | seal_link | shield_size | shield_alt | shield_link | blank_emblem_size | blank_emblem_alt | blank_emblem_type | blank_emblem_link | image_map | mapsize | map_alt | map_caption | pushpin_map_alt | pushpin_mapsize | pushpin_relief | pushpin_image | pushpin_overlay | pushpin_label_position | pushpin_label | pushpin_map_caption | nickname | motto | anthem | image_map1 | mapsize1 | map_alt1 | map_caption1 | pushpin_map1 | pushpin_map_alt1 | pushpin_mapsize1 | pushpin_relief1 | pushpin_image1 | pushpin_overlay1 | pushpin_label_position1 | pushpin_label1 | pushpin_map_caption1 | image_dot_map | coor_pinpoint | coor_type | coordinates_type | population_total | population | coordinates_region | grid_name | grid_position
| alt | anthem | area_blank1_acre | area_blank1_dunam | area_blank1_ha | area_blank1_km2 | area_blank1_sq_mi | area_blank1_title | area_blank2_acre | area_blank2_dunam | area_blank2_ha | area_blank2_km2 | area_blank2_sq_mi | area_blank2_title | area_code | area_code_type | area_footnotes | area_land_acre | area_land_dunam | area_land_ha | area_land_km2 | area_land_sq_mi | area_magnitude | area_metro_acre | area_metro_dunam | area_metro_footnotes | area_metro_ha | area_metro_km2 | area_metro_sq_mi | area_note | area_rank | area_rural_acre | area_rural_dunam | area_rural_footnotes | area_rural_ha | area_rural_km2 | area_rural_sq_mi | area_total_acre | area_total_dunam | area_total_ha | area_total_km2 | area_total_sq_mi | area_urban_acre | area_urban_dunam | area_urban_footnotes | area_urban_ha | area_urban_km2 | area_urban_sq_mi | area_water_acre | area_water_dunam | area_water_ha | area_water_km2 | area_water_percent | area_water_sq_mi | blank_emblem_alt | blank_emblem_link | blank_emblem_size | blank_emblem_type | blank_info | blank_info_sec1 | blank_info_sec2 | blank_name | blank_name_sec1 | blank_name_sec2 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank1_info_sec2 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_name_sec2 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank2_info_sec2 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_name_sec2 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank3_info_sec2 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_name_sec2 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank4_info_sec2 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_name_sec2 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank5_info_sec2 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_name_sec2 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank6_info_sec2 | blank6_name | blank6_name_sec1 | caption | blank6_name_sec2 | blank7_info | blank7_info_sec1 | blank7_info_sec2 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_name_sec2 | coor_pinpoint | coor_type | coordinates | coordinates_footnotes | demographics_type1 | demographics_type2 | demographics1_footnotes | demographics1_info1 | demographics1_info2 | demographics1_info3 | demographics1_info4 | demographics1_info5 | demographics1_info6 | demographics1_info7 | demographics1_title1 | demographics1_title2 | demographics1_title3 | demographics1_title4 | demographics1_title5 | demographics1_title6 | demographics1_title7 | demographics2_footnotes | demographics2_info1 | demographics2_info2 | demographics2_info3 | demographics2_info4 | demographics2_info5 | demographics2_info6 | demographics2_info7 | demographics2_title1 | demographics2_title2 | demographics2_title3 | demographics2_title4 | demographics2_title5 | demographics2_title6 | demographics2_title7 | dimensions_footnotes | dunam_link | elevation_footnotes | elevation_ft | elevation_m | elevation_max_footnotes | elevation_max_ft | elevation_max_m | elevation_max_point | elevation_max_rank | elevation_min_footnotes | elevation_min_ft | elevation_min_m | elevation_min_point | elevation_min_rank | elevation_point | embed | established_date | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_title | established_title1 | established_title2 | established_title3 | established_title4 | established_title5 | established_title6 | established_title7 | etymology | extinct_date | extinct_title | flag_alt | flag_border | flag_link | flag_size | footnotes| founder | geocode | governing_body | government_footnotes | government_type | grid_name | grid_position | image | image_alt | image_blank_emblem | image_caption | image_flag | image_map | image_map1 | image_seal | image_shield | image_skyline | image_size | imagesize | iso_code | leader_name | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_party | leader_title | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | length_km | length_mi | map_alt | map_alt1 | map_caption | map_caption1 | mapsize | mapsize1 | motto | name | named_for | native_name | native_name_lang | nickname | official_name | other_name | p1 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p2 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p3 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p4 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p5 | p50 | p6 | p7 | p8 | p9 | parts | parts_style | parts_type | pop_est_as_of | pop_est_footnotes | population | population_as_of | population_blank1 | population_blank1_footnotes | population_blank1_title | population_blank2 | population_blank2_footnotes | population_blank2_title | population_demonym | population_density_blank1_km2 | population_density_blank1_sq_mi | population_density_blank2_km2 | population_density_blank2_sq_mi | population_density_km2 | population_density_metro_km2 | population_density_metro_sq_mi | population_density_rank | population_density_rural_km2 | population_density_rural_sq_mi | population_density_sq_mi | population_density_urban_km2 | population_density_urban_sq_mi | population_est | population_footnotes | population_metro | population_metro_footnotes | population_note | population_rank | population_rural | population_rural_footnotes | population_total | population_urban | population_urban_footnotes | postal_code | postal_code_type | postal2_code | postal2_code_type | pushpin_image | pushpin_label | pushpin_label_position | pushpin_map | pushpin_map_alt | pushpin_map_caption | pushpin_map_narrow | pushpin_mapsize | pushpin_overlay | pushpin_relief | registration_plate | registration_plate_type | seal_alt | seal_link | seal_size | seal_type | seat | seat_type | seat1 | seat1_type | settlement_type | shield_alt | shield_link | shield_size | subdivision_name | subdivision_name1 | subdivision_name2 | subdivision_name3 | subdivision_name4 | subdivision_name5 | subdivision_name6 | subdivision_type | subdivision_type1 | subdivision_type2 | subdivision_type3 | subdivision_type4 | subdivision_type5 | subdivision_type6 | timezone | timezone_link | timezone_DST | timezone1 | timezone1_DST | timezone2 | timezone2_DST | total_type | translit_lang1 | translit_lang1_info | translit_lang1_info1 | translit_lang1_info2 | translit_lang1_info3 | translit_lang1_info4 | translit_lang1_info5 | translit_lang1_info6 | translit_lang1_type | translit_lang1_type1 | translit_lang1_type2 | translit_lang1_type3 | translit_lang1_type4 | translit_lang1_type5 | translit_lang1_type6 | translit_lang2 | translit_lang2_info | translit_lang2_info1 | translit_lang2_info2 | translit_lang2_info3 | translit_lang2_info4 | translit_lang2_info5 | translit_lang2_info6 | translit_lang2_type | translit_lang2_type1 | translit_lang2_type2 | translit_lang2_type3 | translit_lang2_type4 | translit_lang2_type5 | translit_lang2_type6 | type | unit_pref | utc_offset | utc_offset_DST | utc_offset1 | utc_offset1_DST | utc_offset2 | utc_offset2_DST | website | width_km | width_mi
| coordinates_wikidata | latd | latm | lats | latNS | longd | longm | longs | longEW | coordinates_display | coordinates_format | coordinates_footnotes | subdivision_type | subdivision_name | subdivision_type1 | subdivision_name1 | subdivision_type2 | subdivision_name2 | subdivision_type3 | subdivision_name3 | subdivision_type4 | subdivision_name4 | subdivision_type5 | subdivision_name5 | subdivision_type6 | subdivision_name6 | established_title | established_date | established_title1 | established_date1 | established_title2 | established_date2 | established_title3 | established_date3 | established_title4 | established_date4
}}{{#if:{{{latd|}}}{{{longd|}}}{{{latm|}}}{{{longm|}}}{{{lats|}}}{{{longs|}}}{{{latNS|}}}{{{longEW|}}}{{{coordinates_display|}}}{{{coordinates_type|}}}{{{coordinates_format|}}}{{{coordinates_region|}}}|{{main other|[[Category:Pages using infobox settlement with unknown parameters|ω]]}}}}{{#if:{{{image|}}}|[[Category:Pages using infobox settlement with the image parameter|{{#if:{{{image_skyline|}}}|!}}{{PAGENAME}}]]}}{{#if:{{{coordinates_wikidata|}}}{{{wikidata|}}}
| extinct_title | extinct_date | founder | named_for | seat_type | seat | seat1_type | seat1
|[[Category:Pages using infobox settlement with the wikidata parameter]]
| parts_type | parts | p1 | parts_style | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | p27 | p28 | p29 | p30 | p31 | p32 | p33 | p34 | p35 | p36 | p37 | p38 | p39 | p40 | p41 | p42 | p43 | p44 | p45 | p46 | p47 | p48 | p49 | p50
}}<noinclude>
| government_type | governing_body | leader_name | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | government_footnotes | leader_title | leader_party | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4
{{Documentation}}
| area_total_km2 | area_total_ha | area_total_acre | area_total_sq_mi | area_total_dunam
<!--Please add this template's categories to the /doc subpage, not here - thanks!-->
| area_land_km2 | area_land_ha | area_land_acre | area_land_sq_mi
</noinclude>
| area_water_km2 | area_water_ha | area_water_acre | area_water_sq_mi
| area_urban_km2 | area_urban_ha | area_urban_acre | area_urban_sq_mi
| area_rural_sq_mi | area_rural_ha | area_rural_acre | area_rural_km2
| area_metro_km2 | area_metro_ha | area_metro_acre
| area_blank1_km2 | area_blank1_ha | area_blank1_acre | area_metro_sq_mi | area_blank1_sq_mi | total_type | area_footnotes
| dunam_link | unit_pref | area_magnitude | area_land_dunam | area_water_dunam | area_water_percent | area_urban_footnotes | area_urban_dunam | area_rural_footnotes | area_rural_dunam | area_metro_footnotes | area_metro_dunam | area_rank | area_blank1_title | area_blank1_dunam | area_blank2_title | area_blank2_km2 | area_blank2_ha | area_blank2_acre | area_blank2_sq_mi | area_blank2_dunam | area_note
| length_km | length_mi | width_km | width_mi | dimensions_footnotes
| elevation_footnotes | elevation_point | elevation_m | elevation_ft | elevation_max_footnotes | elevation_max_point | elevation_max_m | elevation_max_ft | elevation_max_rank | elevation_min_rank | elevation_min_footnotes | elevation_min_point | elevation_min_m | elevation_min_ft
| population_metro | population_urban | population_rural
| population_as_of | population_footnotes | population_blank1 | population_blank2 | population_est | pop_est_as_of | pop_est_footnotes | population_rank | population_density_km2 | population_density_sq_mi | population_density_rank | population_urban_footnotes | population_density_urban_km2 | population_density_urban_sq_mi | population_rural_footnotes | population_density_rural_km2 | population_density_rural_sq_mi | population_metro_footnotes | population_density_metro_km2 | population_density_metro_sq_mi | population_blank1_title | population_blank1_footnotes | population_density_blank1_km2 | population_density_blank1_sq_mi | population_blank2_title | population_blank2_footnotes | population_density_blank2_km2 | population_density_blank2_sq_mi | population_note | population_demonym
| demographics_type1 | demographics1_footnotes | demographics1_title1 | demographics1_info1 | demographics1_title2 | demographics1_info2 | demographics1_title3 | demographics1_info3 | demographics1_title4 | demographics1_info4 | demographics1_title5 | demographics1_info5 | demographics1_title6 | demographics1_info6 | demographics1_title7 | demographics1_info7 | demographics_type2 | demographics2_footnotes | demographics2_title1 | demographics2_info1 | demographics2_title2 | demographics2_info2 | demographics2_title3 | demographics2_info3 | demographics2_title4 | demographics2_info4 | demographics2_title5 | demographics2_info5 | demographics2_title6 | demographics2_info6 | demographics2_title7 | demographics2_info7
| timezone2 | timezone | timezone1 | utc_offset | utc_offset1 | utc_offset2 | timezone1_DST | timezone_DST | utc_offset1_DST | utc_offset_DST | timezone2_DST | utc_offset2_DST | postal_code_type | postal_code | postal2_code_type | postal2_code | area_code_type | area_code | geocode | iso_code | registration_plate
| blank_name | blank_name_sec1 | blank_info | blank_info_sec1 | blank1_name | blank1_name_sec1 | blank1_info | blank1_info_sec1 | blank2_name | blank2_name_sec1 | blank2_info | blank2_info_sec1 | blank3_name | blank3_name_sec1 | blank3_info | blank3_info_sec1 | blank4_name | blank4_name_sec1 | blank4_info | blank4_info_sec1 | blank5_name | blank5_name_sec1 | blank5_info | blank5_info_sec1 | blank6_name | blank6_name_sec1 | blank6_info | blank6_info_sec1 | blank7_name | blank7_name_sec1 | blank7_info | blank7_info_sec1
| blank_name_sec2 | blank_info_sec2 | blank1_name_sec2 | blank1_info_sec2 | blank2_name_sec2 | blank2_info_sec2 | blank3_name_sec2 | blank3_info_sec2 | blank4_name_sec2 | blank4_info_sec2 | blank5_name_sec2 | blank5_info_sec2 | blank6_name_sec2 | blank6_info_sec2 | blank7_name_sec2 | blank7_info_sec2
| website | footnotes }}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/793454" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ