"ಸದಸ್ಯ:C s anjali/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
Accessibility
Access to sources
See also: Wikipedia:Offline sources, Wikipedia:WikiProject Resource Exchange/Resource Request, and Wikipedia:Reliable sources/Cost
Some reliable sources may not be easily accessible. For example, an online source may require payment, and a print-only source may be available only in university libraries. Do not reject reliable sources just because they are difficult or costly to access. If you have trouble accessing a source, others may be able to do so on your behalf (see WikiProject Resource Exchange).
==ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ==
Accessibility
 
===ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶ===
Access to sources
 
ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ-ಮಾತ್ರ ಮೂಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶವು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ,ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು.ನಿಮಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
 
Non-English sources
Some reliable sources may not be easily accessible. For example, an online source may require payment, and a print-only source may be available only in university libraries. Do not reject reliable sources just because they are difficult or costly to access. If you have trouble accessing a source, others may be able to do so on your behalf (see WikiProject Resource Exchange).
Citing non-English sources
 
Citations to non-English sources are allowed on the English Wikipedia. However, because this project is in English, English-language sources are preferred over non-English ones when available and of equal quality and relevance. As with sources in English, if a dispute arises involving a citation to a non-English source, editors may request that a quotation of relevant portions of the original source be provided, either in text, in a footnote, or on the article talk page.[
===ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳು==
Non-English sources
 
====ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು====
Citing non-English sources
 
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು,ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ,ಹಾಗು ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕರ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ,ಸಂಪಾದಕರು ಉಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು,ಅವು ಪಠ್ಯ ಅಥವ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
 
Citations to non-English sources are allowed on the English Wikipedia. However, because this project is in English, English-language sources are preferred over non-English ones when available and of equal quality and relevance. As with sources in English, if a dispute arises involving a citation to a non-English source, editors may request that a quotation of relevant portions of the original source be provided, either in text, in a footnote, or on the article talk page.
 
====ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ===
Quoting non-English sources
 
ನೀವು ಅಲ್ಲದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ(ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ)ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ,ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಂಪಾದಕರು ಅನುವಾದವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳಬೇಕು.ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳ, ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ,ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನೀವು ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು, ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 
If you quote a non-English source (whether in the main text or in a footnote), a translation into English should always accompany the quote. Translations published by reliable sources are preferred over translations by Wikipedians, but translations by Wikipedians are preferred over machine translations. When using a machine translation of source material, editors should be reasonably certain that the translation is accurate and the source is appropriate. Editors should not rely upon machine translations of non-English sources in contentious articles or biographies of living people. If needed, ask an editor who can translate it for you.
In articles, the original text is usually included with the translated text when translated by Wikipedians, and the translating editor is usually not cited. When quoting any material, whether in English or in some other language, be careful not to violate copyright; see the fair-use guideline.
 
====ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ==
ನೀವು ಅಲ್ಲದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ(ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ)ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ,ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಂಪಾದಕರು ಅನುವಾದವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳಬೇಕು.ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳ, ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ,ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನೀವು ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು, ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
Verifiability does not guarantee inclusion
While information must be verifiable in order to be included in an article, this does not mean that all verifiable information must be included in an article. Consensus may determine that certain information does not improve an article, and that it should be omitted or presented instead in a different article.
==ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು==
===ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ===
Verifiability does not guarantee inclusion
 
ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು,ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೇಖನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು.
 
While information must be verifiable in order to be included in an article, this does not mean that all verifiable information must be included in an article. Consensus may determine that certain information does not improve an article, and that it should be omitted or presented instead in a different article.
Tagging a sentence, section, or article
If you want to request a source for an unsourced statement, you can tag a sentence with the {{citation needed}} template by writing {{cn}} or {{fact}}. There are other templates here for tagging sections or entire articles. You can also leave a note on the talk page asking for a source, or move the material to the talk page and ask for a source there. To request verification that a reference supports the text, tag it with {{verification needed}}. Material that fails verification may be tagged with {{failed verification}} or removed. When using templates to tag material, it is helpful to other editors if you explain your rationale in the template, edit summary, or on the talk page.
Take special care with material about living people. Contentious material about living people that is unsourced or poorly sourced should be removed immediately, not tagged or moved to the talk page.
 
===ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ವಿಭಾಗ, ಅಥವಾ ಲೇಖನನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು===
Tagging a sentence, section, or article
 
 
ನೀವು ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ್ಕೆ,ಮೂಲವನ್ನು ಮನವುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು {{citation needed}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬರೆದು {{cn}} ಅಥವ {{fact}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಉಲ್ಲೇಖವು ಪಠ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ,ಅದನ್ನು {{verification needed}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ.ವಿಷಯವು ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ {{failed verification}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ತಾರ್ಕಿಕ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್,ಸಾರಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ,ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ,ಅದು ಇತರ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ,ಅದು ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಮೂಲದಾಫ಼ಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು.
 
Exceptional claims require exceptional sources
If you want to request a source for an unsourced statement, you can tag a sentence with the {{citation needed}} template by writing {{cn}} or {{fact}}. There are other templates here for tagging sections or entire articles. You can also leave a note on the talk page asking for a source, or move the material to the talk page and ask for a source there. To request verification that a reference supports the text, tag it with {{verification needed}}. Material that fails verification may be tagged with {{failed verification}} or removed. When using templates to tag material, it is helpful to other editors if you explain your rationale in the template, edit summary, or on the talk page.
Any exceptional claim requires multiple high-quality sources.[12] Red flags that should prompt extra caution include:
Take special care with material about living people. Contentious material about living people that is unsourced or poorly sourced should be removed immediately, not tagged or moved to the talk page.
surprising or apparently important claims not covered by multiple mainstream sources;
 
challenged claims that are supported purely by primary or self-published sources or those with an apparent conflict of interest;[8]
 
reports of a statement by someone that seems out of character, or against an interest they had previously defended;
 
claims that are contradicted by the prevailing view within the relevant community, or that would significantly alter mainstream assumptions, especially in science, medicine, history, politics, and biographies of living people. This is especially true when proponents say there is a conspiracy to silence them.
===ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ===
Exceptional claims require exceptional sources
 
 
ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳು ಯಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತವೆಯಂದರೆ :
ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲಿಲ್ಲ;
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ, ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜಕೀಯ, ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸತ್ಯ,ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
 
Any exceptional claim requires multiple high-quality sources.[12] Red flags that should prompt extra caution include:
Verifiability and other principles
surprising or apparently important claims not covered by multiple mainstream sources;
Copyright and plagiarism
challenged claims that are supported purely by primary or self-published sources or those with an apparent conflict of interest;[8]
==ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳನ್ನು==
reports of a statement by someone that seems out of character, or against an interest they had previously defended;
===ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಚೌರ್ಯ===
claims that are contradicted by the prevailing view within the relevant community, or that would significantly alter mainstream assumptions, especially in science, medicine, history, politics, and biographies of living people. This is especially true when proponents say there is a conspiracy to silence them.
Do not plagiarize or breach copyright when using sources. Summarize source material in your own words as much as possible; when quoting or closely paraphrasing a source use an inline citation, and in-text attribution where appropriate.
 
ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಮ್ಯವಲ್ಲ.ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ;ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಕಟವಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಇನ್ ಪಠ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
 
==ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತತ್ವಗಳನ್ನು==
Do not link to any source that violates the copyrights of others per contributors' rights and obligations. You can link to websites that display copyrighted works as long as the website has licensed the work, or uses the work in a way compliant with fair use. Knowingly directing others to material that violates copyright may be considered contributory copyright infringement. If there is reason to think a source violates copyright, do not cite it. This is particularly relevant when linking to sites such as YouTube, where due care should be taken to avoid linking to material that violates copyright.
Verifiability and other principles
ಯಾವುದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಇತರರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘ ಮಾಡಬಾರದು.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದೂರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ,ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲ್ಂಘಿಸ ಬೇಡಿ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ಟ್ಯುಬ್ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ,ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಡೆಯಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 
===ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಚೌರ್ಯ===
 
Copyright and plagiarism
 
ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಮ್ಯವಲ್ಲ.ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ;ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಕಟವಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಇನ್ ಪಠ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
 
Do not plagiarize or breach copyright when using sources. Summarize source material in your own words as much as possible; when quoting or closely paraphrasing a source use an inline citation, and in-text attribution where appropriate.
 
ಯಾವುದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಇತರರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘ ಮಾಡಬಾರದು.ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕೆಲಸದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು,ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ದೂರನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು.ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ,ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲ್ಂಘಿಸ ಬೇಡಿ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯು ಟ್ಯುಬ್ ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಜೋಡಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ,ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಡೆಯಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 
Do not link to any source that violates the copyrights of others per contributors' rights and obligations. You can link to websites that display copyrighted works as long as the website has licensed the work, or uses the work in a way compliant with fair use. Knowingly directing others to material that violates copyright may be considered contributory copyright infringement. If there is reason to think a source violates copyright, do not cite it. This is particularly relevant when linking to sites such as YouTube, where due care should be taken to avoid linking to material that violates copyright.
 
 
===ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ===
 
Neutrality
 
Even when information is cited to reliable sources, you must present it with a neutral point of view (NPOV). All articles must adhere to NPOV, fairly representing all majority and significant-minority viewpoints published by reliable sources, in rough proportion to the prominence of each view. Tiny-minority views need not be included, except in articles devoted to them. If there is disagreement between sources, use in-text attribution: "John Smith argues that X, while Paul Jones maintains that Y," followed by an inline citation. Sources themselves do not need to maintain a neutral point of view. Indeed, many reliable sources are not neutral. Our job as editors is simply to summarize what the reliable sources say.
 
===ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ===
 
ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ (NPOV) ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳು NPOV ಪಾಲಿಸಬೇಕು,ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ,ಒರಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ .ಮೀಸಲಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ,ಸಣ್ಣ-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ಮೂಲಗಳು ನಡುವೆ ಅಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದರೆ,ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಜಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ,ವೈ ಇರುವಾಗ ಪಾಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ" ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಂತರ.ಮೂಲಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಎಂದರೆ, ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮೂಲಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳವುದು.
 
Even when information is cited to reliable sources, you must present it with a neutral point of view (NPOV). All articles must adhere to NPOV, fairly representing all majority and significant-minority viewpoints published by reliable sources, in rough proportion to the prominence of each view. Tiny-minority views need not be included, except in articles devoted to them. If there is disagreement between sources, use in-text attribution: "John Smith argues that X, while Paul Jones maintains that Y," followed by an inline citation. Sources themselves do not need to maintain a neutral point of view. Indeed, many reliable sources are not neutral. Our job as editors is simply to summarize what the reliable sources say.
 
 
===ಗಮನಾರ್ಹತೆ===
 
Notability
 
If no reliable third-party sources can be found on a topic, Wikipedia should not have an article on it.
 
 
 
===ಗಮನಾರ್ಹತೆ===
ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತೃತೀಯ ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಖನವು ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
 
If no reliable third-party sources can be found on a topic, Wikipedia should not have an article on it.
Original research
 
Further information: Wikipedia:No original research
The "No original research" policy (NOR) is closely related to the Verifiability policy. Among its requirements are:
All material in Wikipedia articles must be attributable to a reliable published source. This means that a source must exist for it, whether or not it is cited in the article.
Sources must support the material clearly and directly: drawing inferences from multiple sources to advance a novel position is prohibited by the NOR policy.[11]
Base articles largely on reliable secondary sources. While primary sources are appropriate in some cases, relying on them can be problematic. For more information, see the Primary, secondary, and tertiary sources section of the NOR policy, and the Misuse of primary sources section of the BLP policy.
===ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ===
Original research
 
"ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ನೀತಿ (NOR) ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
ಮೂಲಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಮಾಡುವುದು NOR ನೀತಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುಚ್ಚಯ ಲೇಖನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳು.ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸೂಕ್ತ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯಕ ಮೂಲಗಳು ವಿಭಾಗಗಳ NOR ನೀತಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು BLP ನೀತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
 
The "No original research" policy (NOR) is closely related to the Verifiability policy. Among its requirements are:
All material in Wikipedia articles must be attributable to a reliable published source. This means that a source must exist for it, whether or not it is cited in the article.
Sources must support the material clearly and directly: drawing inferences from multiple sources to advance a novel position is prohibited by the NOR policy.[11]
Base articles largely on reliable secondary sources. While primary sources are appropriate in some cases, relying on them can be problematic. For more information, see the Primary, secondary, and tertiary sources section of the NOR policy, and the Misuse of primary sources section of the BLP policy.
೩೭೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/721111" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ