"ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
Wikipedia python library
ಚು (Wikipedia python library)
{{cn}}
ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಲೆದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ನಗದು ಆಧಾರದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟಗಲಿವೆ ಇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆಡಿಟರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
 
[[ಚಿತ್ರ:Hauptbuch Hochstetter vor 1828.jpg|thumbnail|right|ಹಾಪ್ಟುಚ್ ಹೋಚ್ಸ್ಟೆಟರ್]]
 
ಆಡಿಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನೋಟ ನೀಡಲೆ೦ದು ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒದಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
 
ಅಮೇರಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನರ್ಹ ಆಡಿಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆದರ ಪೂರ್ಣವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಿಟರ್ ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದು ನಿರಾಕರಣೆ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರಾಕರಣೆ ಆಡಿಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಡಿಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ವಿವರಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
 
ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ತಜ್ಞರು ಯಾರು ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಆಡಿಟ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಕೆಲಸ ಸೀಮಿತ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮರೆಮಾಚುವ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಆಯವ್ಯಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ (IAASB) ಹೊರಡಿಸಿದ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅನುಸರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
 
=='''ಅವಲೋಕನ'''==
 
ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಷೇರುದಾರರು, ಆದರೆ ಇಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ವಂಚನೆಯಿಂದಲೋ ತಪ್ಪು ಉಂಟಾಗುವ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ದೋಷ, ಬಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀತಿ ೪೫೦ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. "ವಸ್ತು" ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ದೋಷ ಅಥವಾ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಶೋಧನೆ ಅನೇಕ EU ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಶೇಖರಣೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
 
=='''ಪೋಸ್ಟ್ ತಪಾಸಣೆ'''==
 
* ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ
* ಎರಕ ತಪಾಸಣೆ
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮನ್ವಯ
ಅಸ್ತಿತ್ವದ, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ
 
=='''ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು'''==
 
* ಬೇಕರ್ ಟಿಲ್ಲಿ
* ಡಿಯೋಲಾಯ್ಟ್
* ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್
* ಪಿಡಬ್ಲುಸಿ
 
 
=='''ಬಿಗ್ ಫೋರ್'''==
 
ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಆಡಿಟ್, ಭರವಸೆ, ತೆರಿಗೆ, ಸಲಹಾ, ಸಲಹಾ, ವಿಮಾ ಗಣಿತ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಲಗಳಗಿವೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಹುಪಾಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಆಡಿಟ್ ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ ೧೦೦ ಕಂಪನಿಗಳ ೯೯%, ಮತ್ತು ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ ೨೫೦ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಂಪನಿಗಳ ೯೬%.ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ವರದಿ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ, ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಲಬಂಧ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಸಂಘಟಿಸಲು ಒಂದು ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಕೆಪಿಎಂಜಿ) ಸಂಯೋಜನೆಯ ಘಟಕದ ಸ್ವಿಸ್, ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಘಟಕದ ಯುಕೆ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕಾ, ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತವೆ ಸೇವೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪು ಒಮ್ಮೆ "ಬಿಗ್ ಎಂಟು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು "ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸ್" ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ವಿಲೀನಗಳು ಸರಣಿ ನಂತರ "ಐದು ದೊಡ್ಡ". ಬಿಗ್ ಐದು ಎನ್ರಾನ್ ಹಗರಣ ತನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು.
 
=='''ವೆಚ್ಚಗಳು'''==
 
ಆಡಿಟ್ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಘಟಕದ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು CPA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
 
==='''ಒಂದು ಆಡಿಟ್'''===
 
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಿಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವು
 
ಹಂತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್
ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಮಾಡಿ.
ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ (ಸಿಆರ್) ಅಳೆಯಲು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ.
 
=='''ಎರಡನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್'''==
 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಡಿಟರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನೆ ವೇಳೆ, ನಂತರ ಆಡಿಟರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು.ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ, ಈ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ 'ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್' ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ.
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಗ್ರಾಹಕನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಡಿಟರ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಿಖರತೆ ಉದ್ದೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೆಲೆಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲ್ ನಕಲು ಮಾರಾಟ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಘಟಕ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರಾಟ ನಿಖರತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು.
ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.
[[ಚಿತ್ರ:US-GovernmentAccountabilityOffice-Seal.svg|thumbnail|right|ಉನೈಟೆಡ್ ಸ್ತೇಟ್ಸ್ ಸೀಲ್]]
 
=='''ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು'''==
 
ಕೆಲವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು 'ಹಾರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ವಿಧಾನಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ' ವೇಗದ ಹತ್ತಿರ '. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯ ಕೂರಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಾಯ / ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ೧ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದಾಯ / ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ' ವಿಧಾನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಹಂತ ೪ ಆಡಿಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ :-
ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಡಿಟರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ತೀರ್ಪು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಿಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಸಿಪಿಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 
=='''ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ'''==
 
ಖಾಸಗಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ಕಂಪನಿ, ಒತ್ತಡ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಾಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಖರತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಇರಬಹುದು. ಈ ಆಡಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೇರ ಉತ್ತೇಜಕ ಸವಲತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದರೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ ವಿಮೆ ಪ್ರಚಾರ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ.
 
=='''ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು'''==
 
* [http://study.com/academy/lesson/financial-audit-definition-procedure-requirements.html ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ವರಿಶೋಧನೆ- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ]
* [http://www.businessdictionary.com/definition/financial-audit.html ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ವರಿಶೋಧನೆ]
 
[[ವರ್ಗ:ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ]]
೫,೧೫೦

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/714930" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ